Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna Förskoleenhet - Pedagogisk årsplanering

Skapad 2018-06-13 11:37 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

·         ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

·         utvecklar sin nyfikenhet, kreativitet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

       utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

       utvecklar fantasi och föreställningsförmåga

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

       intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

·         intresse för bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

       utvecklar både det svenska språket och det egna nationella minoritets språket, om barnet till hör en nationell minoritet,

       utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

       utvecklar svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål,

       utvecklar sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Matematik

·         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Naturvetenskap och teknik

·          förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

·         förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

·         förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

       utvecklar förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Skapande

·         förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Skriv här…

 

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation 

·         förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

·         utvecklar förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Skriv här…

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er didaktiska frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: