Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret 2018/2019

Skapad 2018-06-13 14:00 i Kristineslätts förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
I vårt matematikprojekt utforskar vi "Cirklar som cirklar" tillsammans med barnen genom de hundra språken för att bredda och fördjupa förståelsen för form och dess funktion.

Innehåll

Uppstart projektplanering

* Flexibla grupper

* Gemensam undervisnings planering

* Pedagogisk dokumentation

* Dokumentationsvägg

* Göra barnen delaktiga i dokumentationen

* Göra barnen delaktiga i vårt arbetssätt

* Iscensätta lärmiljön 

* Hundraspråklighet

* Nuläge

* Sommaruppgift

 

Formulering av syfte

Kommande läsår har vi på Kristineslätts förskola valt att ha ett gemensamt tema på våra projekt "MATEMATIK  genom DE HUNDRA SPRÅKEN".

Syftet är att inkludera alla barn i det projekterande arbetssättet. Det vill vi göra genom att tillsammans uppleva, erfara och utforska matematik under hela dagen i alla sammanhang och miljöer både ute och inne.

Cirklar som cirklar, på vilket sätt kan vi förstå form och dess funktion?

Vårdnadshavarnas delaktighet

Föräldrarna kommer att involveras i projektet genom att barnen fått med sig en Sommaruppgift. Vi kommer även att sammarbeta med hemmet med utmaningar, som barnen får ta med sig hem.

Föräldrarna ska göras delaktiga genom att kunna ta del av projektet och verksamheten på Unikum. Vi ser gärna att föräldrarna kommer in i verksamheten vid lämning och hämtning för att upptäcka hur projektet tar form inomhus.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vår lärmiljö ska inbjuda till lek och vara rik på sinnesupplevelser. Tillsammans iscensätter vi miljön, för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Vi gör barnen delaktiga i att forma och omforma vår lärmiljö.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin lek genom att de får tillgång till material och utrustning som bidrar till utforskande och undersökande i vardagen. Vi vill både fånga tillfällen som sker spontant i barnens lek och organisera aktiviteter där det är möjligt att utveckla sitt matematiska tänkande med olika uttryckssätt för att inkludera alla. Vi vill att våra olika lärmiljöer ska skapa mötesplatser som bidrar till kollaborativt lärande.

Arbetssätt, organisation och struktur

I det projekterande arbetssättet använder vi oss av de hundra språken, som innefattar bland annat skapande, konst, bygg och konstruktion, drama, gestaltande lek, musik, rörelse, dans, sång, ramsor, digitala verktyg, lyssnande, tal, skrift, tecken, bilder och symboler.

Vi ser hundraspråkligheten som ett medel för att skapa ett lustfyllt lärande, väcka barnens nyfikenhet och motivation. Det stödjer även arbetet med inkluderande undervisning.

Genom att lyssna in och tolka barnens nyfikenhet utmanar vi barnen vidare i olika gruppkonstellationer. Där får barnen uppleva, erfara, uttrycka och utforska genom att använda olika uttrycksätt för ett livslångt lärande.

Systematiskt och kontinuerligt reflektera med barnen och i arbetslaget, är ett viktigt verktyg för att driva projektet framåt. Vi kommer ta tillvara barnens tankar och idéer, samt utmana dem att komma med idéer till gemensam problemlösningar, ställa hypoteser och bidra med sina tankar. På så sätt vill vi stärka barnens lärandeidentitet.

På avdelningen har vi en dokumentationsvägg, där processen synliggörs. På Unikum kan barn och vårdnadshavare ta del av projektet och våra gemensamma reflektioner.

Vi kommer att arbeta utifrån "cirklar som cirklar".

 

Kompetensutveckling

Vi fortbildar oss genom Läslyftet, NT- lyftet, Grundkurs i Reggio Emilia, samt vald matematiklitteratur av Centrum Syd, samt fördjupa oss i Alan Bishops matematiska aktivitet Design - form, mönster, symmetri, arkitektur och konst. Använda oss oss av förskoleforum.se

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

Vi har dokumenterat ett nuläge vad barnen kan om matematik genom att starta med en tankekarta, samtala i mindre grupper med barnen vid maten, i hallen, i leken, på gården och när vi samlas.

Vi har gjort tillägg i lärmiljön, så att vi erbjuder material som stödjer intresset för matematiskt tänkande och aktivitet. Magna-Tails (magnetiska geometriska former, byggmaterial), både material att sortera, byggmaterial, lego, naturmaterial som stödjer symbollek, mallar och mönster, pärlor och pärlplattor. Utifrån det dokumenterar vi och tolkar vad som sker.

Vi har skapat undervisning där vi erbjuder olika matematiska aktiviteter, så som formjakt, stenjakt, sortering, klassificering, lera, sommaruppdrag, intervjuer och boksamtal utifrån Astons stenar.

Vi har reflekterat tillsammans med barnen om vad vi har upplevt och erfarit men också vad de vill lära sig mer om. Det vi tar med oss är att det finns ett stort intresse för former och mönster, vilket vi också kan se i barnens lek och aktivitet. Det har varit viktigt för barnen att undervisningen har skett utomhus, att matematiken har fått sammhandla med olika material och ämnen samtidigt, att de upplevt spänning och problemlösning där de fått sammarbeta. Det har skapat motivation och väckt barnens lust.

Formulera mål

* Sträva mot att varje barn ska få reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Det innebär för oss att vi lyssnar in barnen och ger dem möjlighet att få uttrycka sina egna tankar, samt lyssna in andras för att vidareutveckla egna och gemensamt kunna påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt.

 

* Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Det innebär för oss att de i kollaborativa lärprocesser får möjlighet att möta matematiska utmaningar där fokus ligger på att undersöka, pröva, och hitta lösningar, samt reflekterar över dessa.

 

* Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra

Det innebär för oss att barnen ser och använder varandra som resurser, tillsammans kan vi så mycket mer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: