Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gladan, Falkenbergs förskolor 2018/2019

Skapad 2018-06-13 14:23 i Hebergs förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi vill utveckla barnens matematiska och empatiska förmågor genom olika former av konstruktionslek och aktiviteter i skogen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 

 • I vår utvärdering från förra året ser vi att barnens lärande främjades när vi delade gruppen. Vår tanke är att kunna dela gruppen i mindre grupper även i år för att barnen ska kunna komma till tals och att vi pedagoger ska kunna se och höra varje barn.
 • Utveckla barnens tilltro till sin egen förmåga  men också stödja barnens kollaborativa lärande, där vi lyssnar in varandras olika tankar.
 • I utvärderingen från förra året såg vi att barnen utvecklat sin bygg och konstruktionslek. Detta vill vi fortsätta utveckla i år.
 • Vi behöver utveckla vårt sätt att reflektera kring dokumentationen tillsammans med barnen.
 • Vi vill fortsätta vårt medvetna arbete med läs - skriv och böcker men lyfta fram och problematisera de matematiska begreppen
 • Petter och hans fyra getter.  Killingen som kunde räkna till tio? 

 

Formulering av syfte

 

 • Vi vill att barnen skall få utveckla sin matematiska förmåga med fokus på begreppen tid, form, storlek, volym, antal, mätning, läge, vikt
 • Vi vill skapa ett demokratiskt klimat där barnen får komma till tals och komma med idéer och tankar kring hur vi ska vara mot varandra.
 • Vi vill tillvara ta barnens nyfikenhet och skapa goda förutsättningar för kollaborativt lärande genom att dela gruppen så ofta vi kan.
 • Skapa en utvecklande miljö där vi lär tillsammans och ser våra olikheter som en tillgång.

Vårdnadshavarnas delaktighet

 • Vi synliggör hur vi arbetar genom att skriva i UNIKUM regelbundet och använda foto och teckningar på väggarna, som barnen kan berätta om för föräldrarna. 
 • Göra föräldrarna delaktiga genom en levande lärvägg som visar barnens matematiska lärande i bild och kort text med mattebubblorna som stöd
 • Vi kommer också ha ett utställningsskåp i hallen på nya avdelningen där barnen kan visa upp sina alster.
 • Vi ber föräldrarna ta med återvinningsmaterial och gamla teknikprylar till både verkstan och lägenheten för att involvera dem.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

 

En lärmiljö på Gladan där vi tillsammans blir utmanade och stimulerade kring språk och matematik. Vi erbjuder olika typer av material tex. spel, siffror, bokstäver, tärningar.

På väggarna finns det siffror och bokstäver. Vi ser att dessa bilder bjuder in till dialog, samtal och en vilja till att skriva och uttrycka sig i bild.

Vi vill skapa en levande verkstad som bjuder in barnen till eget undersökande och konstruerande med olika material, men som samtidigt bygger broar mellan barnen då vi kan arbeta kollaborativt efter barnens nyfikenhet.

Vi återkommer till samma plats i skogen för att barnen ska kunna fortsätta med sina lekar och skapande. Att göra samma om och om igen så att lärandet sjunker ner.

Vi plockar med oss material till skogen för att utmana barnen i sina lekar tex. olika djur och gubbar. Vi plockar även med oss material hem från skogen tex. "bokstäver".

Synliggöra materialet på nya avdelningen för att inbjuda till lek och nya upptäckter. 

Skapa en levande verkstad med återvinningsmaterial som bl.a barn och föräldrar tar med till förskolan. På så sätt involverar vi föräldrarna i projektet. 

Göra tillägg i lägenheten med riktiga teknikprylar från hemmet.

Vi ser att barnen delar upp sig i grupper och bl.a. skriver tillsammans och lär av varandra, blir stimulerade och nyfikna. Därför vill vi skapa skrivhörnor med material som finns framme.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

 
 
Dela gruppen:
 • Vi vill prova med att gå ut efter frukost eftersom vi är ensamma i barngruppen en längre stund. Istället går vi in tidigare innan lunch för att dela oss i två grupper till samlingen med matematik aktiviteter.
 • Under våren har vi läst saga efter maten och alltid haft barnen i samma (delade) grupper, vilket har fungerat bra och de har känt en trygghet till att veta vart de ska ta vägen. Även barnens boktips har varit uppskattade och vi ser en möjlighet i att kunna fortsätta med detta.
 • Vi delar barnen i mindre grupper två dagar i veckan, då en grupp går till skogen och en grupp är kvar på förskolan där de får använda sig av ateljen samt matematiklekar/uppdrag, "finger räkna lekarna"  På väggarna finns det siffror och bokstäver. Vi ser att dessa bilder bjuder in till dialog, samtal och en vilja till att skriva och uttrycka sig i bild.
 
 • På torsdagar går hela gruppen till skogen. Vi pedagoger är medupptäckare tillsammans med barnen. På så sätt inspirerar vi barnen till nya upptäckter och utmaningar i skogen.  Efteråt får barnen reflektera kring hur det har varit med tummen upp eller ner, samt prata om det, om de vill. Vi tränar på att visa respekt och lyssna på den som talar.  
 •  
 • Hur dokumenterar vi och synliggör lärande för barnen? Hur följer vi sedan upp det vi gör för att stödja lärandet vidare.Reflekterar med barnen om deras lärande.
 •  
 • Vi gör processväggen levande genom att barnen får vara med om att sätta upp bilder och texter över sitt lärande.
 • I hallen på nya avdelningen skall vi placera ett utställningsskåp för att barnen skall kunna involvera föräldrarna genom samtal kring det vi skapar.
 •  
 • I projektet vill vi både vara medupptäckare och utforska material tex i verkstan tillsammans med barnen, men också vara undervisande pedagoger som lär barnen olika tekniker för att tex sätta ihop saker, eller få bilar att rulla mm. Vi vill låta barnen ställa egna hypoteser och prova sig fram till lösningar. Genom detta arbetssätt hoppas vi kunna aktivera barnen som resurser för varandra, låta dem ta hjälp av varandra och visa hur det tänkt ut olika lösningar på problem som dyker upp.

Kompetensutveckling

Få egen planeringstid varje vecka för att kunna läsa litteratur kring barns matematiserande och fördjupa de kunskaper vi fått genom föreläsningarna.

En pedagog går just nu " Läslyftet "    Vi har önskemål att till nästa år kunna deltaga i NT-pedagogernas utbildning, gärna då tillsammans för att uppnå bästa effekt av fortbildningen. Tänker främst på Grenn-screen och el-kopplingar, enklare bilar.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen är väldigt intresserade av att jobba aktivt med händerna och konstruera olika saker. Just nu är det mobiltelefoner de tillverkar som de sedan använder i sin rollek. Genom sorterande utvecklar barnet sitt logiska tänkande och förmågan att jämföra, använda regler och förstå samband. Detta ser vi hela tiden i deras lek.

Under hösten har vi varit med om att byta lokaler, vilket har påverkat vår verksamhet. Projektet har hamnat åt sidan för att fokuset har legat på att iordningställa den nya avdelningen och hitta en struktur som fungerar.

Omställningen har varit stor för både barn och pedagoger och vi upplever att barnen har haft svårt att finna sin plats i den nya miljön. Vi lägger fokus på att skapa ett lugn i gruppen och få barnen att lyssna på varandra och visa respekt fö kamrater och vuxna. 

Vi upplever att många barn är stressade och har svårt att finna ro inomhus i de aktiviteter vi erbjuder. Många barn i gruppen har ett stort rörelsebehov, så därför har vi valt att använda skogen som vår lärmiljö flera gånger i veckan. 

Formulera mål

Mål från läroplanen: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning  och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Det betyder för oss: Vi vill att barnen ska tillsammans med andra i leken , få utveckla sin förståelse för enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning. Med hjälp av fingrarna ge dem ett verktyg för att visa och förstå talets delar.

 

Mål från läroplanen: utvecklar sin förmåga  att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösning.

Det betyder för oss: Vi vill att barnen i samspel med varandra undersöker , resonerar och bidrar med ideer för konstruktioner med hjälp av olika material. Vi ser en möjlighet att göra detta både  inne och ute. 

 

Mål från läroplanen: utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp för att kunna hantera konflikter. Förstå rättigheter och skyldigheter och ta ansvar för gemensamma regler.

Det betyder för oss : Vi vill att barnen lär sig och får en förståelse för hur vi är mot varandra. Kunna säga förlåt, samarbeta, vänta på sin tur, visa känslor och hantera dem, dela med sig, förstå att vi alla är olika, kunna säga stopp och respektera det. Tillsammans med barnen gjort en kompislåda där dom själva har fått tala om hur vi är mot varandra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: