Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och Medeltiden åk 5

Skapad 2018-06-15 10:30 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Då var vi klara med vikingatiden och nu kommer vi fortsätta med historia och titta närmare på medeltiden. Vi kommer att se hur det var både i Sverige och ute i Europa mellan åren 800 - 1500.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap Svenska som andraspråk Historia
Åren 793 till 1500 är en mycket spännande tid i Sveriges historia. Vikingar och medeltida riddare är för många kända historiska begrepp. Men hur levde människorna under dessa 700 år? Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Men innan dess ska vi gå tillbaka ännu längre i tiden för att repetera forntiden i Sverige och lära oss mer om Sveriges urbefolkning - samerna. Välkommen till SO-lektionerna!

Innehåll

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.

Genom undervisningen i ämnet historia ska;

 • Du utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid, och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder.

Centralt innehåll - vad?

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände under vikingatid och medeltid, hur människorna hade det, vilken roll kyrkan hade och få kunskap om "kända" personer från den här tiden. I det här arbetet kommer du att möta många ord och begrepp som hör till ämnet. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om det du lärt dig.

Vi kommer arbeta utifrån följande "stora frågor"

 • Vad var det som gjorde att vikingatiden gick över i medeltiden?
 • På vilka sätt har det som hände på vikingatiden och medeltiden påverkat nutiden?
 • Hur såg livet ut för människorna?
 • Hur kan vi veta så mycket om hur folk levde och gjorde förr i tiden?

Vilka förmågor ska du utveckla "the big 5"?

 • Analysförmågan: Du ska visa att du kan beskriva olika orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället, hur människor levde och bodde och varför de gjorde som de gjorde på denna tid. Du ska också visa att du kan se samband mellan olika tidsperioder som t ex vikingatiden och medeltiden. Du ska dessutom visa hur vår tid har påverkats av vikingatiden och medeltiden genom att ge exempel. Du ska visa att du kan använda dig av en historisk källa och med hjälp av den kunna dra slutsatser om hur människor levde på denna tid.
 • Den kommunikativa förmågan: När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du visa att du har faktakunskaper som handlar om vikingatiden och medeltiden (underbyggda resonemang).
 • Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du skriver, samtalar eller diskuterar olika kunskapsområden som har med historia att göra.
 • Procedurförmågan: Du ska visa att du vet var du kan hitta information och kunna skilja mellan fakta och värderingar.
 • Metakognitiva förmågan: Du ska kunna visa på spår av historien i vår tid och med hjälp av dessa spår kunna berätta något om historien.

Arbetssätt - hur?

Vi kommer att:

 • Läsa texter tillsammans
 • Svara på frågor kopplade till texterna
 • Se på film och diskuterar dess innehåll
 • Diskutera och jämföra förr med nu
 • Skriver egna faktatexter
 • Arbetar enskilt och tillsammans i par eller grupp
 • Redovisar arbetet för klassen
 • Skapar saker med koppling till historian, tex runsten

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under vikingatiden och medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

 

Det här visar du i:

- diskussioner kring filmer, texter och lektionsinnehåll.

- de olika skriftliga övningar

- din arbetsinsats i de gemensamma övningar 

- din redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Re Sh SvA
Vikingatid och Medeltid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tidsperioder
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar och levnadsvillkor
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Källor
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utveckladeresonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fornskandinavisk och samisk religion
Du når ännu inte upp till godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: