Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättskipning

Skapad 2018-06-15 11:27 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Individer och gemenskaper
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Vilka rättigheter gäller över hela världen? Vad innebär begreppen nationell minoritet och urfolk? Vilken särställning och vilka rättigheter har dessa grupper? I avsnittet får du också läsa om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och om vilka svenska lagar som finns mot diskriminering. Avsnittet tar även upp hur de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av världen och hur olika organisationer arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna. Varje dag begås det brott i samhället. Varför bryter människor mot lagen? Vilka blir brottslingar och hur ska samhället hantera dem? Avsnittet diskuterar dessa och andra viktiga frågor som vad som kännetecknar en rättsstat. Avsnittet tar också upp vad som händer när lagarna inte följs från att en person blir misstänkt för ett brott till att en dom fastställs efter en rättegång och verkställs samt vilka påföljder, straff, vi har i Sverige.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • känna till de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt olika organisationers arbete för att försvara dessa rättigheter.
 • kunna analysera hur och varför de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av världen.
 • kunna reflektera över hur olika grupper i samhället diskrimineras och vilka lagar som finns för att motverka detta.
 • känna till de nationella minoriteterna i Sverige och vad det innebär att samerna är ett urfolk samt kritiskt granska hur Sverige behandlar dessa grupp
 • känna till de demokratiska fri- och rättigheterna samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen
 • känna till vad som kännetecknar en rättsstat.
 • kunna granska statistik om brott och straff kritiskt.
 • analysera och förklara ur olika perspektiv varför människor begår brott.
 • redogöra för hur polis, åklagare och domstolen behandlar ett ärende.
 • reflektera över straff och påföljder, deras betydelse för den enskilde och för samhället i stort.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Redovisning Mobbing

 • Sexualbrott

 • Gruppuppgift

 • De mänskliga rättigheterna

 • Organisationers arbete för de mänskliga rättigheterna

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

 • Nationella minoriteter

 • Demokratiska fri- och rättigheter

 • Rättssystemet i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: