Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Värdegrund

Skapad 2018-06-15 14:19 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Värdegrundsarbete.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Alla barn ska känna trygghet, delaktighet och bygga relationer.Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla det sociala samspelet, lyssna på andra och sätta sig in i andras situation.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.
- Känslor
- Pedagogisk grupplek
- Leklådor
- Integritet
- Kompisrelationer
- Samarbete
- Genus
- Barns inflytande
- Empati
- Demokratiska processer


 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Vi vill ha ett demokratiskt klimat där vi frågar barnen vad de vill ha ut av temat.

Vi läser de så kallade kompisböckerna för att ge barnen en större förståelse av vad det innebär att vara en god medmänniska.

Vid passande tillfällen låter vi barnen rösta på olika förslag för att alla ska få vara med och bestämma, och även få en förståelse för vad demokrati innebär.

Vi arbetar med att få en "vi-känsla", bland annat genom att vi tar reda på vilka barn som är frånvarande under vissa dagar. Vi jobbar även med många grupplekar, som till exempel "Släpp en liten fågel" eller "Hela havet stormar".

Vi arbetar med att barnen ska förstå hur en känsla "ser ut", bland annat genom att vi ser på ansiktsuttryck i både böcker och i verkligheten. Vid vissa tillfällen får barnen själva ge uttryck för olika känslor.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: