Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Pedagogisk planering - Naturvetenskap, miljö & teknik - Hackebackeskogen 18/19

Skapad 2018-06-15 14:42 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön.  Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för naturvetenskap och samband i naturen (kretslopp, allemansrätten, återbruk).
Barnen skall få en ökad förståelse och olika erfarenheter för vad teknik och konstruktion är. Barnen ska få erfara olika experiment och ställa hypoteser och försöka dra slutsatser i teknik i förskolans vardag.  

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

Experiment
Växter och djur
Bygga och konstruera
Vattenlek

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Vi kommer att använda oss av vardagliga experiment såsom till exempel "flyta-sjunka", vattens olika former (fast, flytande, gas). 

Genom utforskande av närmiljön och med hjälp av digitala verktyg kommer vi tillsammans att skaffa nya kunskaper om växter och djur utifrån barnens intresseområden. Bokbussen är också en resurs vi kan använda oss av för att hitta bilder och information. Vi kommer även att använda vår temabok (Piraterna och regnbågsskatten) som inspiration till arbetet med växter och djur.

Under våren kommer vi att plantera frön och undersöka olika förutsättningar för växters möjligheter att gro och växa (ljus, vatten, syre).

Vi kommer också att studera insekter på nära håll och delge barnen vikten av att värna om djuren och naturen.

Vi planerar att bygga och konstruera föremål relaterade till vår temabok (till exempel båtar, fyrar, regnbågar, fiskar...).

Vi kommer att ägna oss åtvattenlek genom att hälla vatten i vattenrännan på gården, gräva kanaler i sanden och undersöka vattenpölar. Även "målning" utomhus med penslar och vatten.

 

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: