Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola,Saltkråkan Pedagogisk planering - Naturvetenskap, miljö och teknik

Skapad 2018-06-15 14:50 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön.  Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för naturvetenskap och samband i naturen (kretslopp, allemansrätten, återbruk).
Barnen skall få en ökad förståelse och olika erfarenheter för vad teknik och konstruktion är. Barnen ska få erfara olika experiment och ställa hypoteser och försöka dra slutsatser i teknik i förskolans vardag.  

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

Experiment
Växter och djur
Bygga och konstruera
Vattenlek

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Experiment: vi kommer att använda oss av Russinhissen, Teknikgrytan och UR när vi arbetar med experiment

Växter och djur: vi kommer att så tillsammans med barnen

Barnen kommer att få bekanta sig med skogens djur genom böcker, UR,Bilder och film

Bygga och konstruera: vi kommer att skapa där barnen får använda sig av olika material och tekniker

I vår lärmiljö på avdelningen har vi mycket material där barnen kan bygga och konstruera

Till exempel, geometriska former som är magnetiska, lego, plus plus, byggklossar, stora mjuka klossar med mera

Vattenlek: Vad flyter? Vad sjunker? Orsak, verkan, vi utför något och ser vad som sker, barnen får ställa hypoteser

 

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: