Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 4 (vissa justeringar kan komma att ske)

Skapad 2018-06-15 22:30 i Fontinskolan Kungälv
Grovplanering i SO för åk 4.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Historia
I SO ingår ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap och många gånger går dessa ämnen in i varandra på olika sätt. Våra lektioner kommer ofta att innehålla filmer, begrepp och diskussioner (EPA) och redovisningssätt kommer att variera. Ibland gör vi alla lika för att träna på något speciellt och då ofta med hjälp av cirkelmodellen och ibland får man välja utifrån intresse/önskemål (delaktighet). Vi kommer även att regelbundet arbeta med nyheter och källkritik. I början av höstterminen deltar vi även i "På egna ben" för bättre hållbar utveckling (både ur miljö- och hälsosynpunkt). Inför de flesta arbetsområden kommer det en egen planering på UNIKUM med tillhörande matris.

Innehåll

Höstterminen 2018:

Geografi - Hållbar utveckling (hälsa och miljö), På egna ben

Samhällskunskap - Valet, demokrati, kommun, landsting, riksdag, regering, skatter (extern lektionshållare vid ett längre tillfälle, valveckan)

Geografi - Kartan, jordytan, markanvändning 

Historia - Forntiden samt Vikingatiden, historiska spår och källor

Samhällskunskap - FN, jämlikhet, solidaritet, demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen i samband med FN-dagen

Religion - Fornskandinavisk tro (Asatron)

Religion - Identitet och livsåskådning, etik (göra gott, vara en god kamrat, familj)

Samhällskunskap - Nyheter/aktuella händelser, källkritik

 

Vårterminen 2019:

Historia/samhällskunskap - Förintelsens minnesdag i slutet av januari (seriealbumet "Sofia")

Geografi - Sveriges namngeografi, landskap, befolkningsfördelning, fältstudier kultur- och naturlandskap

Historia - Medeltiden

Religion - Kristendom

Geografi/historia/religion - Samer, urbefolkning, nationella minoriteter

Geografi - Insamling och mätningar trafikflöde

Religion - Identitet och livsåskådning, etik (göra gott, vara en god kamrat, familj)

Geografi - Hållbar utveckling, fältstudie

Samhällskunskap - Nyheter/aktuella händelser, källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: