Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1

Skapad 2018-06-18 16:45 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Vår arbetsplan med utvalda utvecklingsområden. Normer och värden samt Utveckling och lärande med fokus på digitalitet.

Innehåll

 

Arbetsplan Lillberget avd 1 18/19

 

 

 

 

Valda mål är normer och värden samt utveckling och lärande med fokus på digitalisering

 

Innehåll

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 Vi ser att barnen bryr sig om varandra och både kan fråga kompisar och pedagoger om hjälp samt erbjuda hjälp till någon som frågar efter hjälp.

 

Vi ser att barnen både enskilt och gemensamt tar ansvar för vår gemensamma miljö. Barnet tar ansvar för sitt eget handlande och strävar efter att vara en bra kompis.

 

Det finns arbetsro och en miljö på avdelningen så att det skapas tillfällen att samspela, ta ansvar, bearbeta konflikter och skapa respekt för varandra.

 

Genom att använda vår närmiljö som en lärmiljö, får barnen tillfälle att utveckla sin respekt och känna omsorg för allt levande och även för sin närmiljö.

 

Vi har en god kommunikation med barnens vårdnadshavare om regler och förhållningssätt och samarbetar kring barnens fostran.

 

 Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 

 

 

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper i olika sammanhang tex vid på/av klädning för att ge barnen möjlighet att be om hjälp och hjälpa varandra.

 

 För att skapa arbetsro och ge barnen möjlighet att samspela med varandra, så ska vi på avdelningen fortsätta att skapa en lärande miljö där barnen kan gruppera sig utifrån sina intressen. Vi vuxna är närvarande i de olika grupperingarna och stöttar barnen. Vi pedagoger är med vårt förhållningssätt goda förebilder för barnen.

 

När vi vistas i vår närmiljö är vi pedagoger närvarande medforskare, både på förskolans gård och när vi är utanför gården. Vi tillför material som utvecklar möjligheter till utforskande.

 

 Vårdnadshavarna har fått information om våra förväntningar på varandra och i vår goda dagliga kontakt kan vi stötta varandra i vår fostran av barnen.

 

 

 

 

 

 Ansvarig/Ansvariga:  

 

 

 

Hela arbetslaget har ansvar för att vi hela tiden är närvarande och är uppmärksamma på det som händer så att arbetsro skapas.

 

 

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper efter mognad och pedagogerna har huvudansvar för varsin grupp.

 

 

 

Pedagogerna har ”ansvarsbarn”, vilket innebär att man ex vid utvecklingssamtalen har ett bra tillfälle för att ha en god kontakt och stötta vårdnadshavaren kring barnens utveckling och fostran.

 

 Den som är ansvarig för inskolningen informerar om vilka förväntningar vi kan ha på varandra och hur vi på bästa sätt stöttar varandra i fostranderollen.

 

Hela arbetslaget ansvarar för att tillföra material som utvecklar möjligheter till utforskande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

 

 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att:

 

utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

 

Arbetslaget ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

 

 

 

 Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?  

 

Barnen är positiva och nyfikna på det saker och aktiviteter förskolan erbjuder.

 

Barnen kan diskutera händelser och dokumentationer och reflektera tillsammans med varandra och oss.

 

De yngsta barnen känner igen sitt namn och de äldsta kan skriva sitt namn när de slutar på förskolan.

 

Barnen kan använda olika digitala verktyg för att dokumentera, lära och utforska och reflektera.

 

På förskolan finns det olika material som är tillgängligt för barnen att på olika sätt uttrycka sig estetiskt. ( så som färger, lera, musik, olika rekvisita)

 

 

 

 

 

 Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Pedagogerna ska undervisa och vara engagerade i barnets lärande och erbjuda en utmanande miljö och aktiviteter med fokus på digitalitet.

 

Vi fortsätter att använda läslappar med barnens namn och ord de är nyfikna på

 

Vi använder oss av Qr-koder för att göra material tillgängligt för barnen. 

 

I våra indelade grupper anpassar vi aktiviteterna utifrån barnets mognad och intresse.

 

Barnen ska få möjlighet att dokumentera med lärplattan, för att på så sätt ge både dem och oss pedagoger möjlighet att reflektera.

 

Vi ska hjälpa barnen att visa på och urskilja enkel teknik i vardagen och hur vi kan använda den.

 

 

 

 

 

 Ansvarig/ansvariga:

 

Karin ansvarar för att det finns läslappar, pennor och läslappslådor uppmärkta till alla barn.

 

Hela arbetslaget ansvarar för att det finns Qr-koder tillgängliga.

 

Hela arbetslaget ansvarar för att barnen har tillgång till lärplattan för att kunna dokumentera och använda den till att utveckla lärandet.

 

 

 

 

 

 

 

.2.3 BARNS INFLYTANDE

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

 

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 

 

Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 

 

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 

Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: