Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, Pedagogisk planering - Värdegrund 18/19

Skapad 2018-06-18 18:57 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Värdegrundsarbete.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Alla barn ska känna trygghet, delaktighet och bygga relationer.Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla det sociala samspelet, lyssna på andra och sätta sig in i andras situation.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.
- Känslor
- Pedagogisk grupplek
- Leklådor
- Integritet
- Kompisrelationer
- Samarbete
- Genus
- Barns inflytande
- Empati
- Demokratiska processer


 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

- Känslor: Arbeta med bilder på olika känslouttryck och att visa dessa känslor
- Pedagogisk grupplek: Sätta ihop olika lekgrupper för att stimulera lek med olika kompisar och olika typer av lek.
- Leklådor: Dessa används för att introducera lek
- Integritet: "Stopp-handen", samtala om att man väljer själv när man vill t.ex kramas
- Kompisrelationer: läsa böcker om kompisar, visa hur barnen kan hjälpa varandra i vardagen med att till exempel ta på ytterkläder.
- Samarbete: Öva samarbete i mindre grupper t.ex vid lek och spel
- Genus: Uppmuntra barnen att alla kan leka med allt och alla.
- Barns inflytande: Vi lyssnar på barnens åsikter och för in dem i den dagliga verksamheten
- Empati: Vi pratar och benämner vad som händer i olika situationer och förklarar för barnen. Vi tar också upp hur man ska vara mot varandra.
- Demokratiska processer: Låta barnen komma med egna förslag, till exempel i samling eller annan aktivitet

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: