Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-06-18 21:27 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Demokrati är för oss en självklarhet men så har det inte alltid varit och så är det inte överallt. Hur fungerar demokratin i Sverige och vilka hot finns det mot demokratin.

Innehåll

Demokrati och politik

Målet är att känna till:

 • vad demokrati är,
 • hur demokratiska beslut fattas, 
 • hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd, 
 • hur man som individ och grupp kan påverka beslut,
 • hur politiska val och partisystemet i Sverige fungerar,
 • riksdag och regering och vad de gör
 • vad kommun och landsting gör och hur de fungerar
 • aktuella elevnära politiska frågor ( t ex betygsfrågan)

 

Arbetsformer:

 • gemensamma genomgångar och övningar
 • diskussioner
 • textläsning och filmer
 • grupparbeten
 • skolval
 • klassråd/elevråd
 • argumentation för och emot, nackdelar och fördelar
 • prov

 

Begrepp:

diktatur

demokrati

rösträtt

majoritet

riksdag

regering

kommun

kommunfullmäktige

landsting

 

 

Jag kommer bedöma: 

* din förmåga att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa.

* dina kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Du ska kunna berätta om vem som bestämmer i kommunen och om vem som bestämmer i Sverige dvs hur de politiska samhällsstrukturerna i vårt samhälle fungerar.

* dina kunskaper om vad demokrati och diktatur är.

* dina kunskaper om vilka politiska partier som är representerade i riksdagen.

* hur du kan söka fakta om politiska partier och diskutera källornas trovärdighet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Demokrati år 6, 2018

Beslutsfattande och politiska idéer

E
C
A
KUNSKAPER
Du har grundläggande kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati och diktatur är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur individer och grupper kan påverka beslut.
Du har goda kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati och diktatur är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur individer och grupper kan påverka beslut.
Du har mycket goda kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati och diktatur är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur individer och grupper kan påverka beslut.
Du har grundläggande kunskaper om: * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag
Du har goda kunskaper om: * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag
Du har mycket goda kunskaper om: * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag
RESONEMANG
• I vilken utsträckning du i ditt i resonemang visar vad som kännetecknar ett demokratiskt beslut. • I vilken utsträckning du använder konkretiseringar för att förtydliga ditt resonemang.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver någon möjlighet att påverka. * Ditt resonemang innehåller någon enkel konkretisering som inte nödvändigtvis förtydligar påverkansmöjligheterna. * Ditt resonemang har få och korta förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang om hur individer kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver några möjligheter att påverka. * Ditt resonemang innehåller någon konkretisering som förtydligar resonemanget. * Ditt resonemang har fler och längre förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver några möjligheter att påverka. * Ditt resonemang innehåller flera konkretiseringar som förtydligar resonemanget. * Ditt resonemang har många och långa förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut
RESONEMANG
• I vilken utsträckning du resonerar om hur demokratiska värden och principer praktiskt kan omsättas för att möjliggöra påverkan i t.ex skolan. • I vilken utsträckning du använder konkretiseringar för att förtydliga ditt resonemang.
Du kan föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang: * Dina resonemang visar på minst en faktor som är viktig för att ett beslut ska vara demokratiskt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang: * Dina resonemang visar på minst två faktorer som är viktiga för att ett beslut ska vara demokratiskt. * Svaret innehåller någon konkretisering som förtydligar resonemanget.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang: * Dina resonemang visar på minst tre faktorer som är viktiga för att ett beslut ska vara demokratiskt. * Svaret innehåller flera konkretiseringar som förtydligar resonemanget.
RESONEMANG
Du kan resonera och ge någon enkel fördel och nackdel med olika politiska förslag t ex betyg i åk 4 eller 6.
Du kan resonera och ge några fördelar och nackdelar med olika politiska förslag t ex betyg i åk 4 eller 6.
Du kan resonera välutvecklat om några fördelar och nackdelar med olika politiska förslag t ex betyg i åk 4 eller 6.
Begrepp
Kunna förklara t ex ordet demokrati, diktatur, riksdag, regering mfl.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: