Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur synliggör vi undervisningen i förskolan genom pedagogisk dokumentation.

Skapad 2018-06-19 09:51 i Gemensamt i Hörby Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har i vår LIKA-skattning i So3 sett att det är oftast pedagogerna som dokumenterar och reflekterar kring barnens lärande. Detta vill vi förändra och få igång ett naturligt sätt hos pedagogerna att ta med barnen i det arbetet.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: 

Delmål 1.Vi vill att pedagogerna ska utveckla sina pedagogiska planeringar med reflektioner och analyser.

Delmål 2.  Vi vill att barnen ska vara mer delaktiga i dokumentationen på förskolan. Dels i skapandet av lärlogg, men även i reflektionen kring sitt eget lärande.

Så här ska det gå till:

Delmål 1: Förskolecheferna kommer att utse 1-2 nyckelpersoner beroende på förskolans storlek på varje förskola som kommer att stötta pedagogerna i hur man utvecklar sina dokumentationer och följer upp och reflekterar kring dem.
Dessa görs som observatörer på hela den förskolan de jobbar på så att de kan se allas planeringar och lärloggar både på gruppnivå och individnivå.  

I slutet av augusti träffas alla Nyckelpersoner tillsammans med förskolecheferna och IKT-pedagogen för att implementera och gå igenom projektet.

Nyckelpersonerna kommer att få avsatt planeringstid för detta uppdrag. 10 timmar à 2 timmar/månad. Grupptid Augusti, oktober och december. Enskild tid i september och november. Dessa timmar frigörs av respektive förskolechef. 

Den enskilda tiden går åt till att titta på övriga avdelningars hjul och lärloggar och utifrån det reflektera "Hur ser det ut på min förskola i undervisningen. Och för att kunna ge kommentarer till arbetslagen i reflektionsfältet för att stötta pedagogernas reflektionsarbete.

Delmål 2: De pedagoger som behöver hjälp och stöttning i detta bokar Marie till sin barngrupp. Förskolecheferna och Nyckelpersonerna uppmanar pedagogerna till detta.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi kommer att kunna se i lärloggarna att även barnens reflektioner är med. 

Vi har utformat frågeställningar som används för reflektion och analys. Dessa besvarar arbetslagen tillsammans på sin gemensamma planeringstid.

Reflektion (Hur blev det?)

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: