Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 6A

Skapad 2018-06-19 11:30 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få lära dig mer om decimaltal, procent och sannolikhet, geometri, koordinatsystem och lägesmått, algebra och problemlösning.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Målet för undervisningen är att eleverna ska ha grundläggande kunskaper inom

 • Decimaltal: positionssystemet, tiondelar, hundradelar och tusendelar samt beräkning av multiplikation och division med 10, 100 och 1000 som ena faktorn eller nämnare.
 • Procent och sannolikhet: beräkna hur mycket en viss procent är samt rabatt på vara, växla mellan bråkform, decimalform och procentform, förklara sannolikhet och beräkna sannolikheten.
 • Geometri: enheterna cm2, dm2, m2, begreppen bas, höjd,diameter, radie och medelpunkt, beräkna omkrets och area i rektanglar, kvadrater, trianglar samt sammansatta figurer. Namnge och beskriva egenskaper för olika slags fyrhörningar och trianglar.
 • Koordinatsystem och lägesmått: beskriva koordinatsystem, avläsa och skriva koordinater för punkter samt rita och sätta ut punkter i koordinatsystem, läsa av och rita diagram med proportionella samband, begreppen (lägesmått) typvärde, median och medelvärde
 • Algebra: lösa enkla ekvationer 
 • Problemlösning: kunna olika metoder för problemlösning

 

Begrepp:

hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken

hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder, klot

koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde

obekanta tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation

Arbetsformer

* samtala om matematik i större och mindre grupper
* räkna uppgifter ur matteboken
* lösa olika typer av uppgifter själv, i par och i grupper
* använda hjälpmedel som t.ex. dator och miniräknare

Bedömning och dokumentation

Du kommer att bedömas i hur väl du kan:

 • lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsräkning el. avrundning.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du med addition el. multiplikation, beräknar du area genom att räkna antalet rutor el. använder du dig av en matematisk beräkning?
 • föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.


Bedömning

 • muntliga och skriftliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • eget ansvar för sitt lärande
 • resultat på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: