Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2018-06-19 12:22 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Fokusera på läsförståelse och olika textertyper.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att fokusera på att: utveckla läsflytet och läsförståelsen inom olika texttyper, arbeta med olika lässtrategier, utveckla förmågan att tolka och föra resonemang om det lästa utveckla skrivandet med beskrivningar och varierat språk, språkliga strukturer olika texttyper träna på att genomföra presentationer och samtala, träna på studieteknik, arbeta med källkritik. minoritetsspråk

Innehåll

Undervisningen

Vi kommer att arbeta klassvis, i grupp och enskilt

* Klassgemensamma läsningen inleds med lärarledda övningar för förförståelse, under läsningen arbetas med lässtrategier, efter läsningen arbetar eleverna med läsförståelsefrågor på, mellan och bortom raderna.
* Läsgrupper med högläsning och läsförståelsefrågor.
* Enskilda läsförståelseuppgifter.
* Enskild läsning, efterföljande bokrecensioner.
* Arbetar gemensamt med olika texttyper för att känna igen innehåll, syfte och struktur.
* Skriver parvis och enskilt olika texter: återberättande, beskrivande, instruerande, förklarande, argumenterande och berättande.
* Muntliga presentationer och samtal 

* Studieteknik och källkritik tränas gemensamt och enskilt

*arbete enskilt och i grupp med minoritetsspråk

Kunskapskrav och bedömning

Det som bedöms är förmågan att:

* med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
* förstå syftet med texten
* välja och använda olika lässtrategier

*tolka och resonera de lästa texterna
* förstå syftet med de olika texttyperna och skriva egna texter
* följa språkliga strukturer med meningsbyggnad, skiljetecken, stavningsregler, språklig variation
* utläsa information från olika källor och bedöma källan

*samtala och förbereda, genomföra presentationer.

* ge exempel på nationella minoritetsspråk, språkliga varianter inom svenskan, likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Bedömning görs via lärares observationer av läsflyt och läsförståelse i textsamtal och läsförståelsefrågor på, mellan och bortom raderna. Bedömning av parvis och enskilt skrivna texter. Observationer och samtal vid redogörelser. Skriftliga inlämningar och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: