Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska valsystemet

Skapad 2018-06-19 22:13 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Matematik Samhällskunskap Historia
Mellan vecka 35- 38 kommer ni att arbeta med det svenska valsystemet. Ni kommer att undersöka hur ett svenskt val går till för att slutligen själva delta i ett skolval. När du går till val ska du ha hunnit sätta dig in i vad de olika partierna tycker och dessutom ska du ha kunskaper om hur ett svenskt val går till. Arbetet avslutas med ett prov där du visar dina kunskaper om Sverige som demokrati.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du ska lära dig hur Sverige har utvecklat sin demokrati och hur det svenska valsystemet fungerar. Du ska lära dig de olika partierna som deltar i valrörelsen och studera deras ståndpunkter inom miljö och skolfrågor. Du ska kunna argumentera och föra fram partiernas olika ståndpunkter inom aktuella frågor. 

Du ska veta hur du själv kan påverka miljön i din vardag.

Du ska skriva en argumenterande text som lyfter fram en fråga som är viktig för dig. 

Du ska kunna tyda tabeller och diagram som redovisas under valrörelsen.

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att :

 • i grupparbeten djupdyka i de olika partiernas partiprogram för att se vad de säger i de områden vi kommer att belysa.
 • besöka valstugor för att intervjua partiernas representanter
 • se på filmer
 • föra debatter där ni kommer att föra fram partiernas åsikter. 
 • göra en valaffisch 
 • du ska få undersöka hur du kan påverka miljön i ditt vardagliga liv. 
 • ha genomgångar 
 • träna in de olika partinamnen, ledaren och symbolen
 • lära dig hur ett val går till och delta i skolvalet.
 • skriva argumenterande texter som har en verklig mottagare
 • ha ett skolval

 

DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna ovanstående mål.

Jag/vi kommer bedöma dina kunskaper genom:

 • att se på ditt deltagande i debatten. 
 • ett prov om Sveriges demokratiska system
 • ditt deltagande i grupparbetet kring partifrågorna
 • den argumenterande texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6

Matriser

Hi Sv Ma Sh Ge
Val och demokrati åk 4-5

Val och demokrati

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta kunskaper
Hur du berättar om demokrati, hur ett val går till och de olika partierna
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Begrepp
Att du använder begreppen som vi går igenom i texter och samtal
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Diskutera
Att du är med och diskuterar, lyssnar och kommer med egna argument( åsikter)
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Tids aspekt
Hur du diskuterar hur demokratin har förändrats i Sverige och omvärlden under åren som gått
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras ( demokratin), vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras ( demokratin), vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras ( demokratin), vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: