Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagläger i Ätran

Skapad 2018-06-25 10:29 i Okome skola Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Under vecka 26 träffas fritidshemmen i Ullaredsområdet för två gemensamma dagar med dagläger.

Innehåll

Arbetsområde/aktivitet

Dagläger Fritidshemmen i Ullaredsområdet.

Hur ska vi arbeta med detta?

Fritidshemmen ska ha sin årliga gemensamma lägerverksamhet. Vi träffas på ett par sessioner där berörda pedagoger närvarar och diskuterar aktiviteter. Vi funderar över lyckade aktiviter från föregående år, samt deras framgångsfaktorer. Vidare tänker vi på nya saker och vilka som är mest lämpliga att hålla i dessa.

Vi strukturerar upp och organiserar praktiska göromål.

Syftet med arbetsområdet/aktiviteten

Målet med arbetsområdet/aktiviteten

Skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.

Koppling till LGR 11

2. Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 

Alla som arbetar i skolan ska

4. Fritidshemmet

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer,arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

Utvärdering/hur gick det?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: