Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 ht 18 - vt 19 "Procent och bråk" samt " Sannolikhet och bråk"

Skapad 2018-07-17 11:26 i Munkedalsskolan Munkedal
En planering över arbetet med områdena "Procent och bråk" samt "Sannolikhet och bråk".
Grundskola 5 Matematik
En planering över arbetet med områdena "Procent och bråk" samt "Sannolikhet och bråk".

Innehåll

Mål och bedömning

När du har arbetat med ovanstående områden ska du kunna:

Procent och bråk 

 • förklara samband mellan bråk och procent

 • beräkna 10%, 20%, 25% av det hela 

 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser

 • använda strategier vid problemlösning 

 

Sannolikhet och bråk

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter

       * se samband bråk- decimaltal- procent- sannolikhet 

 • addera enkla bråk och sannolikheter

       * använda strategier vid problemlösning        

       

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser, där man ser om du behöver träna mer på något grundläggande begrepp eller behöver extra utmaning. Dina kunskaper bedöms även fortlöpande genom observationer under lektionstid och när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.

Din kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen nedan samt i BeMa:s matris för matematik.

Undervisning

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med andra (antingen i helklass eller med "mattekompisar")  och ibland enskilt i Formula 5 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer arbeta med praktisk matematik, för att få en mer konkret bild av olika uppgifter. "Mattestuga" på fredagar!

Varje vecka kommer du få arbeta med olika matteproblem, dels enskilt men också tillsammans med andra. Här får du träna dig mycket på att prata matematik, sätta ord på olika matematiska begrepp samt visa lösningar med olika uttrycksformer. 

Viss färdighetsträning kommer även ske genom att du arbetar med olika program och matteappar exempelvis på datorn. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik,åk 4-6, läsår 2017/2018

på väg mot grundläggande förmåga
grundläggande förmåga
god förmåga
mycket god förmåga
Problemlösning
-Förstå frågan i en textuppgift -Använda olika strategier vid problemlösningar -Tolka resultat och dra slutsatser -Avgör om ett svar är rimligt -Lösa problem själv -Lösa problem i grupp
.
Begrepp
-Använda begreppen -Beskriva begreppen -Använda olika uttrycksformer för att beskriva begrepp -Beskriva likheter och skillnader mellan begreppen -Visa samband mellan begreppen
Metoder
-Använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften -Välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften -Använda en huvudräkningsmetod som är snabb och enkel - Välja och använda passande räknesätt vid problemlösning -Använda miniräknare
.
Resonemang
-Ställa och besvara frågor i grupp -Motivera sin lösning skriftligt -Motivera sin lösning muntligt -Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas -Förstå andra elevers förklaringar och bidra med egna idéer
Komunikation
-Berätta för en kamrat hur man löst en uppgift -Redovisa sina uppgifter skriftligt så någon annan förstår vad man menar -Lyssna på en kamrats förklaring hur den löst en uppgift -Visa sina lösning med bild och/eller symboler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: