Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8, ht-18

Skapad 2018-07-24 14:48 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig:

-uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

-använda dig av samband mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga

problem

-utföra andelsberäkning med huvudräkning, skriftliga metoder och digitala verktyg

-reflektera över jämförbarheten mellan andelar

-utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer

-värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp

Viktiga begrepp

Kan du förklara vad de betyder?

andel, del, det hela, täljare, nämnare,bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta & räntesats.

Innehåll

 

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev tar ansvar för ditt eget lärande och matematikens fem förmågor.

Centralt innehåll                                                                                                        

Vi jobbar med läroplanens centrala innehåll som gäller bråk och procent. Se nedan.

Genomförande

 


Vi arbetar med "Bråk och procent" på fyra olika nivåer i fyra veckor. Gemensamma genomgångar av nya metoder och begrepp varje vecka.

Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken.

Filmer

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna....

Bedömning

Vi använder formativ bedömning vid självskattning, inlämningsuppgifter och diagnoser. Summativ bedömning vid arbetsområdets avslutning.

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • självskattning
 • muntliga redovisningar
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: