Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Humlebo

Skapad 2018-08-07 09:44 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Kalvegrinna förskola, hemvist Humlebo

Barnens ålder: 1-2 år, Födda 2016 och 2017

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Nej

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Ja, ett barn med finska som modersmål och ett barn med polska som modersmål

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Från och med 1:e november arbetar två förskollärare 100%

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Vet ej

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Nej, Gården är för stor och svårt att få överblick på barnen. Behöver mer platser som kan ge skugga. Det finns en del cyklar, vilket kan vara en fara för våra yngsta barn, då de äldre barnen cyklar fort. Hade varit bra med en avskild gård där det finns utmaningar även för de små, sandlåda med solskydd över är att föredra.

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): 

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi har ett tillåtande klimat som ser det kompetenta barnet och möter dem där de befinner sig i sin utveckling. Genom att bemöta dem som individer särskiljer vi inte barnen efter kön. För att alla ska trivas i vår miljö utgår vi från barnens intresse men även efter ålder när vi utformar lärmiljöer. Vi utgår även efter barnens intresse när vi planerar aktiviteter i verksamheten. Vi utgår efter allas lika värde och den normen för vi även vidare till barnen i deras samspel med varandra.

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Vi har utgått från åldersrelaterat material med tyngdpunkt på matematik, teknik och språk. 

Samarbete och tillåtande klimat: Vi har ett tillåtande klimat på Humlebo och vi har som mål att barnen ska känna trygghet samt kunna samarbeta med varandra samt övriga barn i basgrupp Dalen. 

Kunskaps- och människosyn: Vi ser till det kompetenta barnet och arbetar för allas lika värde.

Förhållningssätt och bemötande: Vi har ett öppet klimat och försöker arbeta likvärdigt med vårt förhållningssätt samt i mötet med barnen samt deras vårdnadshavare.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Trygghetssaker har en särskild plats i vilorummet där de ligger under dagen. Vid behov får dessa användas i "pölen". Medtagna leksaker får vila i barnens fack. Under måltider försöker vi äta inne i Humlebo`s matrum och i möjligaste mån på barnens egna platser. Vilan sker i barnens egna vagnar eller på madrass i vilorummet. Vi strävar efter att barnen ska tvätta händerna själva före och efter mat samt efter eventuell toalettbesök. I tamburen går vi ut fem och fem. De fem som går ut först går in först. 

De stora skjutdörrarna ska vara stängda mellan 07:00-14:00. In- och utgång till Humlebo sker genom grinden. 

För allas trivsel kommer vi arbeta aktivt med att barnen plockar undan efter sig och är rädda om förskolans material. 

Vid lämning strävar vi efter att vårdnadshavarna gör avskedet kort och vi har kontakt via sms om så önskas vid svåra avsked. Vår erfarenhet är att barnen lättare finner sig tillrätta om avskedet är kort och tydligt. 

Att förbereda barnen inför hämtning kan vara gynnsamt i vissa fall då de ges möjlighet att avsluta det de påbörjat.

Då barnen på Humlebo är små är måltidssituationen främst avsedd för att äta. När barnens trygghet ökar kommer lärandet infinna sig även där. Barnen har en bestämd plats vid matbordet. Bord och stolar är anpassade efter barnens höjd.

 LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Allt material presenteras på ett lustfyllt sätt samt står placerat i barnens höjd. Materialet introduceras och vi uppmuntrar eget utforskande av material samt lokal. Vi kommer vara tydliga med hur materialet ska hanteras, genom att barnen städar innan de byter aktivitet samt är rädda om förskolans saker. Huruvida de lärmiljöer vi skapat väcker intresse eller ej får vi utvärdera regelbundet och utforma nytt efter vad intresset pekar mot.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Grundverksamheten på Humlebo bygger att skapa trygghet i den egna gruppen samt trygghet i basgrupp Dalen. Barnens delaktighet märks främst i det material och lärmiljöer vi erbjuder, vilka är föränderliga efter intresse. Störst vikt kommer ligga på anknytning samt trygghet.

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: