Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplanen

Skapad 2018-08-08 07:32 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Likabehandlingsplan Athena 18/19

Innehåll

Likabehandlingsplan för Förskolan Athena 2018-2019

 

Bakgrund och uppdrag

 

Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas på förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

 

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

 

Kränkningar kan vara:

 • fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)

 • verbala (t ex att bli hotad eller kallad vid öknamn)

 • psykosociala (t ex att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning)

 • text och bildburna (t ex klotter, lappar, e- post, mm)

 • diskriminering (t ex utifrån kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder)

 

  • Direkt diskriminering: ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar.

 

  • Indirekt diskriminering: ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de i praktiken får diskriminerande effekt.

 • Sexuella trakasserier (grundade på kön eller anspelar på sexualitet)

 • Rasism (uppfattning om den egna folkgruppens överlägsenhet och utifrån detta ses vissa folkgrupper som mindre värda)

 • Främlingsfientlighet (avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika

 • Homofobi (avser motvilja mot och förakt för homo- eller bisexualitet)

 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att:

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Särskilt ska den som verkar inom förskolan

 • främja jämställdhet mellan könen samt

 • aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskt beteende.

 

ur Lpfö 98, reviderad 2010, står att läsa

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.” Detta är förskolans uppdrag.

 

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567)  3 kap. 16§ ska det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier.

 

Vision

Vi vill att förskolan Athena ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga. Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt, därför måste vi våga se och handla därefter.

 

Kartläggning och nulägesanalys

 

Metoder som används nu för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda:

 

Föräldrar

 • möjlighet till samtal vid hämtning och lämning

 • föräldramöten 1ggr/år

 • möjlighet till utvecklingssamtal 2ggr/år

 

Barn

 • barnintervju

 • barnobservationer

 • dagliga samtal med barnen i olika grupper och temaarbeten

 • dagliga samtal med barnen vid uppkomna situationer

 

Personal

 • medarbetarsamtal

 • personalenkät

 • språkrör till ledningsgrupp, kartläggningsdokument till huvudman.

 • dagliga samtal vid uppkomna situationer

 • Kartläggningsdokument, Dokumentation och handlingsplan- mobbning/trakasserier/diskriminering/kränkande behandlingFörskolans miljö

 • säkerställa riskområdena i förskolans lokaler

 

Verksamheten

 • kvalitetsarbete – verksamhetsplan

 

Mål för läsåret 2018/2019

Förmedla och förankra respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Förskolan, förmedlar, förankrar och gestaltar respekten för grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor.

 

Åtgärder 2018/2019

Vi ska ha ett samtal om våra egna normer, attityder och föreställningar för att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt och arbetsmetoder. Vi måste läsa forskning och litteratur för att öka vår medvetenhet och kompetens inom området. Vi behöver ta fram frågor som vi kan utgå ifrån då vi tillsammans med varje barn kartlägger deras trivsel och relationer i gruppen. Ge dem möjlighet att upptäcka nya intressen och förmågor. Genom film och litteratur samtalar vi och synliggör olika familjekonstellationer och relationer.

Vi ska utveckla metoder till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.Metod för uppföljning och utvärdering

Denna likabehandlingsplan ska utvärderas sista personalmötet varje vårtermin och nya mål sätts upp första personalmöte på hösten när vi vet den nya barngruppen. Enkät till föräldrar att göra tillsammans med sina barn ska användas vid vårens utvecklingssamtal.

 

 

Dokumentation och handlingsplan- mobbning/trakasserier/diskriminering/kränkande behandling

 

Datum:

Händelse:

Var:

När:

Inblandade:

 

Beskrivning av händelsen:Samtal med barn:Samtal med berörda vårdnadshavare:Överenskommelse:Uppföljningssamtal, datum:
____________________________________________________________________________

Underskrift av ansvarig personal

 

_________________________

datum
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: