Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 18 åk 5

Skapad 2018-08-09 09:15 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Under hösten arbetar vi med talområde 1-1000 000 och befäster olika räknemetoder inom de fyra räknesätten. Vi befäster taluppfattningen när det gäller tal i bråk och decimalform. Vi har ett varierat arbetssätt där det matematiska samtalet är viktigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. Vi kommer att lägga särskilt fokus på problemlösning.
Grundskola 5
Under höstterminen befäster vi olika räknemetoder inom de fyra räknesätten. Vi kommer att lägga stor vikt vid sambandet mellan tal i bråkform och i decimalform samt kopplingen till procentform. Vi kommer att arbeta med tid, tabeller och diagram.

Vi har ett varierat arbetssätt där det matematiska samtalet är viktigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter.

Vi kommer att lägga särskilt fokus på problemlösning.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Lösa problem på ett fungerande sätt och välja mest lämpliga räknesätt samt metod.

Använda rätt matematiska ord och begrepp när du redovisar dina lösningar och förklarar hur du tänker.

Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

Göra beräkningar inom de fyra räknesätten och inom geometri.

Kommer att bedöma

 Hur du löser problem och hur du anpassar strategier och metoder till problemets karaktär.

Hur du kan redogöra för och samtala om hur du löst en uppgift samt bedöma rimligheten i ditt resultat.

Om du har kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i sitt sammanhang. 

Om du kan växla mellan olika uttrycksformer som t.ex bråk och decimaltal.

Hur du kan samtala om och föra matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta argument.

 

 

 

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier, skriftliga räknemetoder och att formulera lösningar muntligt och skriftligt samt bedöma rimligheten i vårt svar.

Vi låter miniräknaren vara ett hjälpmedel och stöd.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i boken Beta för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att ha matteläxa de flesta veckor. Utifrån dessa har vi sedan diskussioner i mindre eller större grupper.

Du kommer att göra diagnoser ibland före och ibland efter ett arbetsområde. Vi gör tillsammans avstämning där du uppmanas att på egen hand reflektera över vad du kan och vad du behöver träna mer på. Vi strävar efter att  utveckla dina kunskaper vidare utifrån den nivå du befinner dig.

Vi arbetar med problemlösning i par eller mindre grupp där du förväntas vara aktiv, delge kamraterna dina tankar och vara nyfiken på andras sätt att tänka.  På detta sätt befäster du begrepp och utvecklar dina matematiska färdigheter. 

Vi använder datorn som ett hjälpmedel för att få extra genomgångar eller göra uppgifter digitalt som vi sedan diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: