Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk årsplanering Kärna Fe Äventyrarna

Skapad 2018-08-10 08:22 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill att barnen och vuxna skall känna sig respekterade, sedda, och trygga i vår verksamhet. Vi vill ge en insikt i att vi alla är olika och belysa vikten av att vi skall få vara det.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi arbetar med förskolans tema Jag och Vi utifrån barnens tankar och funderingar och lyfter frågor som vi ser att barnen behöver reflektera kring. 

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill skapa en grupp där barnen känner att de får vara nyfikna och bli undersökande med skapare av verksamheten. Vi vill att barnen skall känna att de vågar testa, blir problemlösare och får känna att de klarar mycket.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Genom temat vill vi ge barnen möjlighet att känna att de är med och påverkar sin tid på förskolan. Att deras behov och intressen styr de aktiviteter vi planerar. 

Genom att utmana barnen med öppna material utan given funktion hoppas vi utveckla dem som lekare och därmed ger vi dem nya möjligheter att utvecklas som människor.

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vår barngrupp behöver mycket språkligstimulans både verbalt och skrifligt. Vi vill skapa tillfällen för läsning i många forum.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi vill erbjuda miljöer och aktiviteter som stödjer deras språkliga utveckling. Vi planerar att låta barnen skapa böcker, filmklipp, sagor, lyssna på berättelser, dramatisera mm.

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Låta barnen utveckla sitt matematiska tänk utifrån sina förutsättningar.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Samtal, språk, skogsmatte, matematik i vardagen, utmaningar och experiment.

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Låta barnen utveckla sitt tänk inom naturvetenskap och teknik utifrån sina förutsättningar.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Samtal, språk, skogen, natur och teknik i vardagen, utmaningar och experiment.

 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill låta barnen skapa på många sätt, låta dem uppleva intressen och erfarenheter genom olika uttryckssätt.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Avsätta tid för olika uttrycksformer där vi låter barnen uppleva och utforska med öppna sinnen.

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

En balanserad grupp både på grupp och individnivå.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Tid för avslappning/vila. Samtal om vad kroppen behöver för att må bra. Utmaningar för att utvecklas motoriskt såväl fin- som grovmotoriskt.

 

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Att barnen känner sig sedda och att deras tankar och åsikter räknas. Vi vill att de förstår att det är grunden för vårt arbete.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Reflektion och bildspel från veckan med diskussioner kring det vi upplevt tillsammans.

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Delaktiga föräldrar som upplever att de vet vad vi på förskolan arbetar med tillsammans med deras barn.

För att involvera familjerna planerar vi att ordna en bokpåse där det finns en bok om olika familjekonstelationer och vi uppmanar familjerna till att skriva lite korta kommentarer till boken i barnens lärloggar, samt att barnen ritar en bild sin familj.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi har 10 barn som skall gå över till skolan hösten 2019. Vi vill ge barnen en god grund inför skolstarten, för att göra det har vi samverkan med skolan genom sångsamlingar, bjuder in lärarna till uteveckan, har samtal med föräldrana om vad vi får lämna över till skolan.

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: