Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Äventyrarna

Skapad 2018-08-10 08:23 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Sagoslottet/Äventyrarna

Barnens ålder: 4-5 år

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Ja, 3 språk, 1 ? Kartlägging under hösten, 1 mat

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Ja, 1 arabiska

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 2 förskollärare/barnskötare vid behov

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Ja, i stort. Svårt att skapa mer än dokumentationsyta för enskilda grupper. Lärmiljöerna utvecklas efter samtal med barn och efter vad vi ser att de behöver.

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Samma här, i stort bra. Här går att utveckla miljöerna mycket.

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): 2 barn som är 15 timmars, övriga barn är här hela dagarna från före frukost till ca 16.

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Alla skall känna att deras röst får höras i gruppen, att alla får komma till tals. Tillsammans med barnen pratar vi om normer och värden för att komma fram till hur vi vill att det skall fungera när vi är tillsammans. 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Vi är bra på att se på bredden och när miljöerna behöver utvecklas utifrån barn och uppdrag. Vi behöver utveckla vårt arbete med att introducera miljöerna för barnen samt få ner våra tankar och reflektioner på papper.

Samarbete och tillåtande klimat: Vi har ett bra samarbete där vi ger utrymme för tankar och ideer. Vi startar gärna projekt men kan ha svårt att knyta ihop säcken på slutet.

Kunskaps- och människosyn: Vi värnar om alla människors lika värde, allas rätt till att bli sedda och utvecklas utifrån sina intressen och kunskaper. Att möta dem där de är. Vi arbetar vidare med genus och kultur (religon, geografiska områden, olika familjer)

Förhållningssätt och bemötande: Vi möter människor, inte barn eller vuxna. Alla har rätt till samma respekfulla bemötande. Viktigt att vi bemöter familjer utifrån de regler vi har att följa, för ett likvärdigt bemötande i de fall de är möjligt. Vi behöver hitta rutiner för att finnas nära barnen att vara kvar i aktiviteten som stöd och inte springa iväg och lösa andra saker så fort aktiviteten flyter.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi arbetar med våra rutiner löpande för att möta barnen på bästa sätt.

Handtvätt före alla måltider

Samling före lunch, ca 11:15-11:25

Måltider, uppmuntra barnen till att smaka men aldrig tjata/tvinga. Vi uppmuntar till att lägga upp tittportion, alltid minst en grönsak på tallriken men inget tvång att äta.

Trygghetssak, i barnens korg i  hallen

Leksaker skall inte tas med till förskolan, annat än när vi bjuder in till det

Påminna/uppmuntra till toalettbesök innan utgång/aktivitet. Uppmuntrar barnen till att torka sig själva, som första steg torka snopp/snippa för att sen lära sig torka rumpan.

Tamburen, här arbeta mycket med att barn har ett eget ansvar i att hänga upp sina kläder, ställa skor på sin plats. Vi önskar hjälp från föräldrarna med att hjälpa barnen hålla ordning i facken.

Vila, vi planerar för stunder under dagen där barnen ges möjlighet att varva ner. Bland annat genom mindfulness, lässtund, fruktstund, avslappning efter aktivitet (mindfulnesscenter.se - logga in med anna.steffansson@kungalv.se lösenord Äventyrarna)

Plocka undan, efter avslutad aktivitet hjälper vi barnen att hitta former för att plocka undan innan ny aktivietet påbörjas.

Lämning/Hämtning, är en fråga för hela huset tycker vi. Viktigt med en samverkan med hemmen så att familjerna känner sig trygga med att barnen är hos oss.

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

På Sagoslottet anpassar vi våra lärmiljöer för att möta alla våra barn.

Vi har Stjärnrummet där barnen erbjuds en lugn och avslappnade miljlö för vila, läsning och lyssna på lugn musik/se på lugna filmer.

I Ateljen arbetar vi kreativt med barnen, materialen finns tillgängliga för barnen och miljön skal inbjuda till olika kreativa aktiviteter.

Blå Salen är en plats för mat och lek, här äter Spanarna men rummet erbjuder också olika lekstationer för förskolans alla barn.

Pärlstationen, talar för sig själv, här finns material till alla sorters pärlande såsom pärlplattor, halsband, dukar mm.

Torget och de två intilliggande rummen skall vi utveckla tillsammans med Upptäckare och Äventyrare, i dessa rum behöver det finnas fyra matplatser i övrigt hoppas vi på tankar och ideer från barnen som kan lyfta rummens innehåll samt namnförslag till smårummen. Idag fokuserar rummen mycket på konstruktion.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Via samtal samt i barnens delaktighet i lärmiljlerna. Vi reflekterar regelbundet med barnen om hur dagen på förskolan fungerar och om tar direkt tag i situationer där normer och värden.

På ett av torkskåpen i tamburen sätter vi upp ett schema över dagens händelser.

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: