Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Modersmål, ryska Åk 3

Skapad 2018-08-10 08:34 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 3 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, språkbruk, kultur och samhälle; år 3 (1-3) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

 • Undervisningen ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
 • Undervisningen ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang muntligt och skriftligt.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.
 • Undervisningen ska utveckla elevernas kulturella identitet och flerspråkighet.

 

Centralt innehåll:

·     Utveckla ordförråd

·     Berättande och poetiska texter för barn från olika tider och områden där modersmålet talas.

·     Berättande och poetiska texter som belyser människornas upplevelser och erfarenheter.

·     Muntlig berättande.

·     Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

·     Rim och ramsor.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·     Traditioner och högtider i jämförelse med svenska traditioner.

·     Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner.

·     Lek och musik både från Ryssland och Sverige.

  

Konkretisering av mål:

·   Eleven ska kunna besläktade ord

·   Eleven ska kunna olika typer av meningar

·   Eleven ska fördjupa sina kunskaper av ordklass (substantiv, verb, adjektiv, pronomen)

·   Eleven ska få introduktion av substantivs, adjektivs och verbs böjning

·   Eleven ska kunna lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

·   Eleven ska kunna lägga märke till okända ord och försöka hitta synonymer.

·   Eleven ska kunna berätta längre texter genom att använda olika typer av meningar

·   Eleven ska kunna genom att återberätta texter uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter

·    Elever ska kunna beskriva olika händelser och företeelser

·   Eleven ska få kunna anpassa informationen från faktaböcker i sina skriftliga och muntliga presentationer

·   Eleven ska kunna strukturera texter

Arbetsformer:

 • Eleven ska läsa en bok, arbeta i var sitt övningshäfte och i en skrivbok.
 • Eleven ska få en skriftlig och en muntlig uppgift varje vecka.
 • Eleven ska kunna förstå författarens budskap för att kunna komplettera texter med sina egna ord
 • Eleven ska läsa högt i klassen och kunna svara på frågorna
 • Eleverna ska lära sig att ställa frågorna till sina klasskamrater.
 • Eleverna ska arbeta i grupp ”två och två”
 • Eleven ska återberätta längre texter i grupp genom att använda ”snowball ” metod

 Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process på ett roligare sätt.

 

Bedömning:

·   Elevens ökade ordkunskap under året ska bedömas.

·   Elevens förmåga att förstå texter både när de läser själva och lyssnar på ska bedömas

·   Elevens förmåga att skriva genom att använda olika typer av meningar

·   Elevens förmåga att använda adjektiv, verb, substantiv, pronomen och olika besläktade ord för att beskriva händelser och företeelser

·   Elevens förmåga att skapa meningar rätt

Dokumentation:

·     Elevernas skriftliga arbete och muntliga berättelser

·     Meningar skapade med hjälp av stödord 

·     Beskrivning av en bild

·     Inspelning av samtal med klasskamrater där de ställer frågor till varandra

·     Grupparbete med ”snowball” berättande texter

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål åk 3 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med ett korrekt språk och med rätt tidsföljd
Du deltar i ett samtal
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar aktivt i en diskussion om, t.ex. ett aktuellt skolämne
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser enklare texter
Du kan alfabetet
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecknen och några ord
Du kan räkna till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: