Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Modersmål, ryska Åk 4

Skapad 2018-08-10 08:51 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 4 Modersmål
Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta, språkbruk, kultur och samhälle; år 4 (4-6) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

                                                                

Syfte:

 • Undervisningen ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
 • Undervisningen ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för lärandet i olika skolämnen.
 • Undervisningen ska ge kunskaper om skönlitteratur.
 • Undervisningen ska utveckla elevernas kulturella identitet och flerspråkighet.
 • Undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ska ge kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Centralt innehåll:

·     Lässtrategier att förstå och tolka texter för att urskilja textens budskap

·     Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans

·     Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd

 

·     Berättande och poetiska texter för barn i form av skönlitteratur, lyrik, sagor, och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

·     Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

·     Muntliga presentationer för olika mottagare.

·     Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·     Synonymer och motsatsord.

·     Ryska seder, bruk och traditioner och högtider i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

·     Skolgång i Ryssland i jämförelse med skolgång i Sverige

 

Konkretisering av mål:

·   Eleven ska kunna urskilja textens budskap

·   Eleven ska kunna olika typer av texter och skilja mellan olika genrer.

·   Eleven ska fördjupa sina kunskaper i beskrivande, förklarande och instruerande texts struktur.

·   Eleven ska få kunskaper om synonymer och motsatsord.

·   Eleven ska kunna lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

·   Eleven ska kunna använda olika ordböcker och hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

·   Eleven ska kunna berätta olika typer av textgenrer.

·   Eleven ska kunna genom att återberätta texter uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter.

·    Eleven ska kunna beskriva olika händelser och företeelser

·   Eleven ska få kunna anpassa informationen från faktaböcker i sina skriftliga och muntliga presentationer

·   Eleven ska kunna ryska seder, bruk och traditioner för att djupare och bättre förstå skönlitteratur.

·   Eleven ska känna till Rysslands skolsystem för att kunna diskutera om hur elever i Ryssland har det i skolan.

 

Arbetsformer:

 • Eleven ska läsa en bok, arbeta i varsitt övningshäfte och i en skrivbok.
 • Eleven ska få en skriftlig och en muntlig uppgift varje vecka.
 • Eleven ska kunna förstå författarens budskap för att kunna komplettera texter med egna ord
 • Eleven ska kunna diskutera läsandet, svara på och ställa frågorna
 • Eleven ska kunna samla faktainformation från olika medier.
 • Eleven ska återberätta längre texter, använda synonymer och motsatsord, uttrycka sina åsikter.
 • Eleven ska kunna använda ordspråk båda muntligt och skriftligt i sina presentationer.
 • Eleven ska kunna ordspråk i anknytning till ryska seder, bruk och traditioner.

 Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att fördjupa inlärnings material.

Bedömning:

·   Elevens ökade ordkunskap under året ska bedömas.

·   Elevens förmåga att förstå texter både när de läser själva och lyssnar på ska bedömas

·   Elevens förmåga att skriva genom att använda olika typer av texter

·   Elevens förmåga att böja adjektiv, verb, substantiv, pronomen.

·   Elevens förmåga att använda olika besläktade ord för att beskriva händelser och företeelser samt skriva rätt på ryska

·   Elevens ska lära sig att delta i en gruppdiskussion.

Dokumentation:

·     Elevernas skriftliga arbete och muntliga berättelser

·     Beskrivning av tematiska konstbilder

·     Inspelning av samtal och enkla diskussioner med klasskamrater

·     Skriftliga tematiska presentationer

Matriser

Ml
Modersmål åk 4 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du talar tydligt
Du talar med rätt uttal och betoning
Du framför aktivt dina åsikter i en diskussion
Du berättar spontant om egna erfarenheter
Du berättar om böcker du har läst
Du återger en faktatext
Du förstår instruktioner och utför dem
Du skriver brev, vykort och meddelanden
Du skriver enkla berättelser
Du skriver en berättelse om vardagliga händelser, handlingen i en film eller bok
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du börjar tala med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du börjar rätta ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du rättar ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du använder modersmålets språkliga strukturer på ett korrekt sätt både muntligt och skriftligt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser både högt och tyst
Du läser med god intonation
Du läser åldersanpassade texter
Du läser åldersanpassade texter med förståelse
Du läser ungdomslitteratur och olika slags texter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: