Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Nyckelpigan HT 2018/VT 2019

Skapad 2018-08-13 13:46 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Med våra tre fokusmål är värdegrundsarbetet och böcker centrala i verksamheten. På ett varierat sätt undervisar vi i empati, konflikthantering och ger dem språkliga utmaningar.

Innehåll

Var är vi?
17 augusti 2018

Vi är i startgropen med en ny barngrupp och inskolningarna har börjat. Vi har börjat diskutera möjliga teman men vårt primära fokus är att skapa trygghet i barngruppen och att alla barn ska känna sig delaktiga i verksamheten.

Vi ser att intresset för bokstäver och siffror är stort i denna barngrupp. Även högläsning och annan användning av våra böcker verkar vara av intresse för både Vingar och Prickar.

Vingarna visar fortsatt stort intresse för sociala lekar.

24 september 2018

Prickarna:

Barnen har landat i gruppen och har börjat visa intresse för varandra och för verksamhetens innehåll.

Vi har påbörjat vårt kroppstema där handen är i fokus. Vi har samlingar där vi sjunger om och använder våra händer, känner på olika material och räknar fingrar. Vi förstärker språket med tecken som stöd. Färger, sitta och stå är det vi undervisar i just nu. Vi skapar med våra händer med fingerfärg och har gjort höstträd med händer som löv.

Barnen deltar i måltiden runt bordet och sitter på sin egen stol under större delen av tiden. De kan fokusera på maten och det som händer runtomkring.

 

1 Oktober 2018

Vingarna

Det känns att Vingarna har landat nu och därför har vi börjat med våra aktiviteter som  är inkopplad till vårt teamplan. Vi fokuserar på språket mest detta för att det finns stort intresse hos barnen och även föräldrar.  Vi jobbar även på sociala och empatiska relationer för att få gruppen att fungera bra. Det känns att vissa behöver lite stöd för det sociala sammanhanget

8 oktober 2018

Efter färdigställd likabehandlingsplan och barnkonferens ser vi ett behov av att revidera vår teamplan och upprätta nya läroplans-och fokusmål. Vi ska arbeta bredare med värdegrundsarbetet. Barnen behöver också verktyg att själva lösa några av konflikter som uppstår dagligen.

 

29 oktober 2018

Prickarna
 
Vi arbetar fortsatt tematiskt med "kroppen" och har nu flyttat fokus från händer till fötter. Vi håller på att introducera nya sånger där vi använder och sjunger om våra fötter. Barnens intresse för tecken som stöd ökar och de ger uttryck för att vilja lära sig mer. Vi börjar lägga till tecken till förrådet.
 

4 November 2018

Vingarna
 
Vi har haft två besök på Partilles bibliotek. Detta för att öka deras intresse, lust och även förståelse  om böcker och dess texter. De fick låna var sin bok för att senare läsa den under sin vistelse i förskolan. Vi brukar och läsa en eller två böcker varje dag på vår läsvila.
Vi har även varit i skogen och samlat löv detta för att de ska öva på olika trädets namn och dess egenskaper. Tillsammans med barnen har vi läst och skrivit namnet för varje löv och laminerat och satt upp de på väggarna.
 
Vi har även börjat med ett aktivitet så kallade "Min favorit bok" . Varje vecka tar ett barn med sig sin favorit bok hemifrån och berättar för kompisar om varför just den boken är deras favoritbok..
 
Vi har även gjort ett kompisträd tillsammans med barnen. Tanken är att de ska komma på goda och bra saker som man kan göra för att hjälpa eller göra någon glad, och skriva det på trädet. På så sätt kommer de att utveckla sin sociala och empatiska värdegrund.
 

19 november

Prickarna

Vårt tema med kroppen börjar avrundas. Vi har nu börjat introducera tecken som innefattar julen och vi sjunger sånger som hör högtiden till. Vi ser att det finns ett stort intresse för den skapande verksamheten och även här arbetar vi julrelaterat där vi erbjuder olika material att skapa med.

Vi arbetar kontinuerligt med att undervisa barnen i hur vi behandlar varandra och hur vi kan hjälpa dem som inte vågar säga ifrån när någon tar något från dem eller blir orättvist behandlade. Vi ser ett behov av att lära barn att skilja på de leksaker som är lediga och de som är upptagna.

 

24 November 2018

Vingarna

Vi fortsätter med våra språkaktiviteter för att öka barnens förståelse om texter och dess betydelse. Vi tänker dela dem i mindre grupper  för att kunna och samtala om böcker, dvs planera en läsning med dem och därefter sitta och prata om boken vi läste. Vi förbereder oss genom att skapa frågeställningar  där de kan hitta rätta svaren inkopplad till boken. Vi fortsätter med biblioteksbesöken då det fortfarande finns lust och intresse hos gruppen. Vi har även börjat med att vara i ishallen där barnen övar på att utveckla sin motorik och rörelse. Det har funkat bra och därför fortsätter vi fram till julen. På måndagar har vi börjat med inplanerade "lek och idrotts lektioner", för att främja barnens hälsa och motoriska/fysiska utveckling, samt deras sammarbetsförmåga. Vi ger dem också regler och strukturer att förhålla sig till, för att de ska kunna förbereda sig till de krav som skolan sedan för med sig.

10 december 2018 

Prickarna

Vi ser just nu ett intresse för julen och allt vad det innebär. De vill sjunga sånger, skapa och pynta inför julen. Detta är vårt intressefokus i barngruppen just nu. Givetvis kompletterar vi det verbala språket med tecken som stöd med jultema. Vårt behovsfokus ligger på konflikthantering. Vi ser att barnen har funnit tryggheten i barngruppen och böjar utmana och utforska varandra. Vi undervisar i gränssättning och hur vi är goda, empatiska medmänniskor.
 

14 Januari 2019

Vingarna

 

Nu har vi börjat en ny termin med samma barngrupp. När det gäller värdegrund och socialt samspel upplever vi det som en harmonisk barngrupp som förstår sina rättigheter och skyldigheter. De är självständiga och lekstarka. Alla barn känner sig delaktiga och trygga. Det finns ett par som behöver extra hjälp vilket vi är medvetna om och detta arbetar vi med dagligen både på individuell nivå och genom tydliga strukturer för hela gruppen . Vi upplever att  deras kunskapsnivå har utvecklat sig i olika områden genom de teman vi jobbat med förra terminen . De kan årstiderna, och har kunskap om mycket som finns i naturen. De har ökat sin förståelse för att ta till sig högläsning och kan återge  händelser som utspelar sig i böckerna. Vi jobbar med tema Naturen och Tid. Vi kommer att inkludera språk och sociala regler  genom vår tema. Exempelvis turtagning och lyssna in på varandra samt att kunna samarbeta i grupp. Vi planerar olika aktiviteter för att uppnå målet.   

6 februari 2019

Prickarna

I uppstarten på den nya terminen har vi inventerat prickarnas intressen och behov. Värdegrundsarbetet fortlöper som förut och även vårt språk- och kommunikationsarbete.

Vi tar nu avstamp i ett nytt temaarbete. Babblarna är ett populärt inslag i verksamheten och vi i prickarna väljer nu att arbeta tematiskt med ämnet. Vårt primära syfte är språk- och kommunikationsutveckling där vi kompletterar med AKK. Nu är vi i startgroparna med skapande av material och ett flertal idéuppslag.

 

25 februari 2019

Vingarna

På våra utflykter har vi pratat om olika djurspår  som fans i snön och tog kort på dem. Detta för att ta reda på vilka djur som gått förbi i skogen. Sedan har vi visat bilder som fanns i faktaböcker om olika djur som befinner sig i skogen.  Vi pratade om deras levnadsätt och egenskaper. Vi inkludera årstider i våra skogsbesök genom att prata om naturensförändringar och uppmuntra barnen att hitta tecken  på att våren är på väg. Vi har pratat om det naturliga kretsloppet när vi läst böcker om djuren. Barnen visade stort intresse och var delaktiga i diskussionen. Det mest roliga diskussionen handlade om när djur äter växter för att sedan bajsa ut resterna. Vi berättade sedan att bajset äts upp av diverse nedbrytare, såsom maskar och bakterier. De i sin tur bajsar sedan ut närsalter som  växterna behöver för att växa.

Inom språkutveckling har vi varit på biblioteket och lånat var sin bok. Alla i gruppen har tagit med sig sin favorit bok. Vi ska sitta tillsammans och titta på bilderna som vi har kopierat i böckerna. Barnen ska återberätta om vad böckerna handlade om. På så sätt utvecklar sig om  sin återberättandets förmåga, koncentration och att stärka sitt minne.

Utifrån vår tema kommer vi att tillsammans med barnen göra vår egen saga. Det känns att barnen kommer att visa stort intresse för det. Vi återkommer med utvärderingen av det nya språkträningen.

11 mars 2019

Prickarna

I ett par veckor har vi arbetat med Babblarna. Vi har gjort egna flanofigurer med Babblarna och olika föremål med samma färger som de olika babbelfigurerna. Med dessa har vi skapat olika sagor med fokus på färg och form, prepositioner och AKK. Just nu repeterar vi färgerna med AKK och "sitta", "stå", "hoppa" och "ligga".

Vi använder oss av en sagolåda med historier med värdegrundstema, hur vi beter oss mot varandra och hur vi blir vänner igen när vi ha varit osams.

 

8 april 2019

Prickarna

Vi arbetar vidare med babblarna och barnen är nu indelade i två olika grupper. Vi har fortsatt fokus på färg, prepositioner, matematik, AKK och nu har vi även lagt till parbildning för de yngsta. Vi ska nu introducera babblarnas hus. Varje lägenhet har en färg som motsvarar babblarnas färger.

Vi arbetar fortsatt med värdegrunden i både i vardagliga aktiviteter men också i den planerade undervisningen.

15 april 2019

Vingarna

Vingarna fokuserar vidare på språkutveckling. Vi besöker biblioteket regelbundet där vi har högläsning. Detta för att vi ser fortfarande väldigt stort intresse och lust hos barnen. Vi jobbar vidare med favoritboken. Vi har kopierat några sidor av varje bok som vi har haft i förra terminen. Nu sitter vi och återberättar böckerna. Första undervisning tillfälle om att återberätta var förra vecka. Barnen tränade på sitt minne att komma ihåg olika böcker. Det kändes att de var stolta över att komma ihåg böckerna. Detta uppfattade vi genom att de satt lugna och nyfikna i undervisningens tiden och lyssnade på varandra. Vi fortsätter med återberättande terminen ut. Våra utflykter är fortfarande populära. Vi går i skogen ett par gånger i veckan och pratar om och letar efter vårtecken. Vi pratar om olika djur och växter som man ser i våren. Vi inkluderar värdegrunden i våra aktiviteter och pratar mycket om vänskap och  att  visa respekt för varandra. Vi har till och med börjat med att plantera tillsammans med barnen. De är nyfikna på hela processen och vill gärna se vad som händer med växter från att de är fröar tills de blir frukt och grönsaker.     

 

29 april 2019

Prickarna

Arbetet med babblarna fortsätter och vi utvecklar innehållet i takt med att förståelsen för vissa fenomen befästs och barnen visar på att ett lärande har skett. Vi avslutar inte ett arbetssätt utan lägger till och utökar temat så att vi inte tappar det vi undervisade i från början. Arbete med färg, prepositioner, AKK och matematik är fortfarande centralt i vårt temaarbete. Babblarnas hus har nu fått större utrymme i undervisningen.

Vi ser att barnen utmanar varandra på ett sätt som de inte gjort tidigare, där vi behöver punktmarkera och arbeta med vilka leksaker som är lediga eller upptagna och stöttar dem mycket i samspelet. Ett samspel som för några av barnen först nu böjar bli intressant och de behöver mycket vägledning.

 

27 maj 2019

 Förra vecka gjorde vi vårt sista besöket på biblioteket. Vi fortsätter med högläsningen  varje dag och det går utmärkt. Intresset för böcker har ökat och det visar sig under våra undervisningstillfälle. Hela gruppen tar till sig av innehållet i varje berättelse/saga och deltar aktiv i frågor och återberättande. Vi har besökt Partille kulturrum för att titta på en teater. Alla barnen var så fascinerade av innehållet som även innehöll dans och musik. Den väckte tankar om årstider, olika djur, olika känslor. Jätte spännande och givande. Snart kommer vi att göra ett biobesök där barnen kommer att få en rolig avslutning på terminen, och ett härligt minne från sin tid på Nyckelpigan.

I maj månad har vingarna och några stora barn från nyckelpigan dragit igång vår odling på baksidan. Tre pallkragar har ställts ut och fyllts med jord och gödsel. Vi har sedan planterat morotsfrön, potatis, rädisefrön, allt tillsammans med barnen, delaktiga i varje process. Vi har sedan

pratat om vad som behövs för att få ett frö att bli en växt. Vi har även berört fotosyntesen på ett för barnen begripligt sätt.

Ekollonen.

I april månad letade vi vårtecken vid blacktjärn och hittade mycket intressanta vårtecken däribland några ekollon som idag är små ekar planterade i krukor som vi tillsammans sköter om. Vi har även här berört det som en växt behöver samt fotosyntesen, och årstiderna vilket följer året om med vingarna. Vid dessa tillfällen med odling, leta vårtecken mm. berör vi naturvetenskapen på en nivå som passar vår barngrupp. Vi främjar även hälsa då vi är ute,. tar långa promenader och vistas i naturen.

17 juni 2019

Prickarna

Vi har beställt och tänkt till kring nytt material med babblarna. Vi kompletterar fortsatt med tecken som stöd där vi också kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor. De äldre prickarna visar empati för de yngre och vi uppmanar dem att hjälpa till med det de kan. Vi ser att barnens intresse för räkneramsan har ökat och vi har det senaste haft särskilt fokus på att räkna.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Läroplansmål 1:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Fokusmål 1:
Barnen ska veta hur vi är en bra kompis och medmänniska.

 

Läroplansmål 2:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Fokusmål 2:

Vi vill att Vingarna sitter kvar under en hel högläsning för att kunna delta i reflektion efteråt.

Prickarna ska behärska enkla tecken som stöd: Sitta, stå, ligga och så vidare. Vi arbetar med färger, djur och frukter. VT-19 arbetar vi också medvetet med prepositioner.

 

Lärplansmål 3:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Fokusmål 3:
Barnen ska få verktyg i hur de kan hantera konflikter som uppstår.

 

Hur gör vi?

För att uppnå mål 1:

 • Vi har samlingar med kompistema.
 • Vi gör kompisträd med barnens egna tankar kring hur vi är en bra kompis.
 • Vi läser böcker med kompisteman.
 • Vi har vuxenledda samarbetslekar.
 • Vi har forumteater med olika dilemman.

För att uppnå mål 2:

 • Vi använder väntetiden i hallen som lässtund.
 • Vi har ett särskilt rum för läsning.
 • Varje vecka får ett barn ta med en bok hemifrån att visa för sina kamrater.
 • Vi har samlingar där vi inkluderar tecken som stöd.
 • Vi använder tecken som stöd i den vardagliga verksamheten.
 • Vi arbetar med temat "Babblarna" där vi undervisar kring färger och prepositioner.
 • Vi utgår från variationsteorin där vi undervisar på olika sätt för att skapa förståelse för färg och form ex. AKK, eget skapande med färg i atlején och högläsning.
 • Vi skapar boenden för babblarna i vilka olika företeelser sker.
 • Vi skapar en egen flanosaga med babblarna för olika språkövningar.

För att uppnå mål 3:

 • Vi ska upplysa barnen om vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot varandra.
 • Vi ska samtala hur det känns att vara ledsen och arg.
 • Vi ska dagligen undervisa i hur vi kan trösta någon på olika sätt.
 • Vi har forumteater om vanliga konfliktsituationer.
 • Vi ska diskutera hur vi "gör" förlåt.
 • Vi tar stöd i Hejlskov Elvén och Edfelt i hur vi som förebilder hanterar konfliktsituationer.

 

Hur blev det?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: