Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/Tema Förr i tiden: 18-19

Skapad 2018-08-13 17:39 i Jonsereds skola Partille
NO-delen av det tredje temat av läsåret 18/19
Grundskola 4 – 5 Teknik Kemi Biologi Fysik
Pedagogisk planering för NO-delen av läsårets tredje tema som utgår från en tidsresa genom vikingatiden, medeltiden, vasatiden och industrialiseringen.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, Kapitel 1 och 2)

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 

Under temat kommer de här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet. (Bi, Ke, Fy)
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. (Tk)
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. (Tk)
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk)
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. (Tk)

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång. Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. Vilka ämnen det har att göra med ser du i parentes. Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Biologi

 • Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

 • Genomföra undersökningar utifrån planeringar och bidra till att formulera frågeställningar och planeringar.

 • Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 • Jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt vad som kan förbättra undersökningen.

 • Gör dokumentationer av undersökningar i text och bild.

 • Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Kemi           

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

 • Söka naturvetenskaplig information i olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 • Genomföra undersökningar utifrån planeringar och bidra till att formulera frågeställningar och planeringar.

 • Jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt vad som kan förbättra undersökningen.

 • Gör dokumentationer av undersökningar i text och bild.

 • Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Fysik

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

 • Söka naturvetenskaplig information i olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 • Genomföra undersökningar utifrån planeringar och bidra till att formulera frågeställningar och planeringar.

 • Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 • Jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt vad som kan förbättra undersökningen.

 • Gör dokumentationer av undersökningar i text och bild.

 • Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Teknik           

 • Beskriva tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 • Beskriva hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

 • Föra resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

 

Vad ska vi göra? (CI)

Biologi

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 

Kemi           

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 

Fysik

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Teknik           

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

Varje delområde kommer bestå av en inledande uppgift där eleverna utifrån givna ledtrådar kommer få gissa vad nästa område kommer handla om. Därefter kommer varje delområde bestå av en träningsdel som utgår ifrån främst ett digitalt läromedel som vi testar (Clio Online) och en examinerande del som kommer variera från område till område. 

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom löpande observationer och mindre examinerande uppgifter inom varje delområde. I samband med varje delområde kommer du få några uppgifter för att träna och några uppgifter för att visa vad du kan. I slutet av temat kommer vi koppla samman flera delområden för att du ska kunna visa hur olika saker du lärt dig hänger ihop och har utvecklats till följd av varandra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: