Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosniska åk 4 - 5

Skapad 2018-08-14 10:37 i Modersmålsskolan Helsingborg
"Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något".
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Viktighet av modersmål är att bevara språket. Detta ska vi göra genom att: inrikta oss på att utveckla vårt sätt att skriva och uttrycka oss på ett livligt och detaljerat sätt och med ett korrekt skrivspråk. Vi fokuserar mycket på att förstå vad vi läser och vad det lästa betyder samt kunna uttrycka detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och prosatexter.
*Språkbruk.
*Kultur och samhälle.

 Arbetssätt

Vi kommer att:

. Lyssna på talad bosniska.

. Läsa och arbeta med olika typer av texter på bosniska.

. Samtala på bosniska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger, pjäser och presentationer.

. Titta på bosniska filmer.

. Prata om och träna på bosniska grammatik.

. Jämföra skrivregler och grammatik med svenska språket

. Traditioner i de områden där modersmålet talas 

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

. användning av olika lässtrategier.

. läsning av olika sorters texter för barn med flyt.

. skrivandet av olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter.

. skrivelse av en text på dator med hjälp av ordbehandlingsprogram.

. deltagande i samtal, föra fram en åsikt och argumentera.

. kunnandet att intervjua någon.

. kännande av några ordklasser och deras funktioner.

. kunskap om kultur och samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i bosniska åk 4 - 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
LÄSA och FÖRSTÅ
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt. Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt. Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt. Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
SKRIVA
Skriver med någon blandning av bosniska-svenska bokstäver. Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex.stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Skriver med små bokstavliga och grammatiska fel.(svensk – bosnisk )
Skriver med någon blandning av bokstäver. Kan skriva, med färre fel.(t.ex.stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Kan skriva felfri. Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
TALA och SAMTALA
Kommunicera (lyssna och förstå)
Eleven har svårigheter att uttrycka sig i tal. Använder felaktiga ord och fraser. Kan lyssna och förstå, men har svårigheter att återberätta det han hört.
Talar mestadels tydlig. Uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser.Deltar i samtal, talesätt är ganska begriplig.
Talar säkert och lugnt. Uttrycker sig rätt med färre fel i accentuering. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Talar lugn, tydlig och klar. Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden.
Berättande texter och sakprosatexter
Eleven använder sig av vardagliga ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Läser och förstår enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
SPRÅKBRUK
Jämföra och se likheter och skillnader i språkets uppbyggnad, göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, jämför och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Utvecklar aktivt och medvetet sitt språk.
Kultur och samhälle
Eleven har viss kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas. Eleven kan en del geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Eleven har rymligare kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas. Eleven kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Eleven har bredare kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas. Eleven kan olika geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Eleven har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas. Eleven kan geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: