👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Tal, mönster, längd och räknesätt

Skapad 2018-08-14 13:33 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Första planeringen upplagd efter kapitel 1 och 2 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
I din vardag möter du matematik överallt och i den här första delen av matematiken i åk 4 kommer vi att titta på "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med två områden i matematik, "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder 
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem, välja lämplig metod när du löser problem
 • jämföra och mäta längd, välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion

Centrala begrepp

Talföljd, siffror, tal, jämn, udda, summa, addera, ökar, minskar, tallinje, dubbelt, siffersumma, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, längd, bredd, höjd, sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, m, dm, cm, mm, enhet, addition, subtraktion, metod, term, differens, rimligt,uppställning 

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner, filmklipp från DVD-skiva och Youtube.

 

Uppgifter

 • MA-läxa

 • MA-prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Ht 18

----------->
----------->
----------->
----------->
Mönster
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna fortsätta enkla mönster.
Jag kan förstå hur enkla mönster är uppbyggda och jag kan fortsätta dem, t.ex. 2 st, 4 st, 6 st.
Jag kan förstå hur mer avancerade mönster är uppbyggda och jag kan fortsätta dem, t.ex. 5 st, 8, st, 11 st.
Jag kan förstå hur mer avancerade mönster är uppbyggda och jag kan fortsätta dem. Jag kan räkna ut hur många knappar figur 101 har när jag vet antalet i figur 100.
Talföljder
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna fortsätta enkla talföljder (t.ex. 2, 4, 6).
Jag kan förstå hur enkla talföljder är uppbyggda, t.ex. 2, 4, 6.
Jag kan förstå hur mer avancerade talföljder är uppbyggda och jag kan fortsätta dem, t.ex. 300, 600, 900.
Storleksordna tal
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna storleksordna tal.
Jag kan storleksordna tal där skillnaden är ganska stor, t.ex. 2301, 3201 och 1032.
Jag kan storleksordna tal där skillnaden är ganska liten, t.ex. 2467, 2647 och 2476.
Tallinjer
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna läsa av en tallinje
Jag kan läsa av enkla tallinjer med 1-, 10- eller 100-hopp.
Jag kan läsa av tallinjer med 5-, 20- och 25-hopp. Jag kan sätta ut tal på en egen enkel tallinje.
Jag kan läsa av mer avancerade tallinjer med säkerhet. Jag kan sätta ut tal på en egen tallinje med korrekta avstånd.
Mäta längder
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna mäta olika längder.
Jag kan mäta enkla längder med t.ex. hela cm eller m.
Jag kan mäta mer avancerade längder med t.ex. halva cm eller längder i mm.
Jag kan mäta mer avancerade längder. Jag kan mäta med en avbruten linjal.
Välja och byta längdenhet
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna välja lämplig enhet och byta mellan enheter, t.ex. cm-mm.
Jag kan oftast välja lämplig enhet. Jag kan med hjälp av en enhetstabell byta till en närliggande enhet, t.ex. m-dm och cm-mm.
Jag kan välja en lämplig enhet. Jag kan med hjälp av en enhetstabell byta till en annan enhet med ganska bra säkerhet, t.ex. m-cm och dm-mm.
Jag kan välja en lämplig enhet. Jag kan rita en egen enhetstabell och använda den med säkerhet när jag byter till en annan enhet.
Metoder vid addition
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna använda en metod (t.ex. uppställning) när jag räknar addition.
Jag kan använda en metod (t.ex. uppställning) med ganska stor säkerhet när jag räknar addition.
Jag kan använda en metod (t.ex. uppställning) med stor säkerhet när jag räknar addition.
Jag kan använda olika metoder (t.ex. uppställning och talsorterna var för sig 125+64=100+80+9=189) när jag räknar addition. Jag väljer lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut.
Metoder vid subtraktion
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna använda en metod (t.ex. uppställning) när jag räknar subtraktion.
Jag kan använda en metod (t.ex. uppställning) med ganska stor säkerhet när jag räknar subtraktion.
Jag kan använda en metod (t.ex. uppställning) med stor säkerhet när jag räknar subtraktion.
Jag kan använda olika metoder (t.ex. uppställning och räkna upp från lägsta talet 182-147=3+30+2=35) när jag räknar subtraktion. Jag väljer lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut.
Beskriva och jämföra begrepp
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna förstå och använda något matematiskt begrepp.
Jag kan förstå och använda något matematiskt begrepp t.ex. cm, mm, addera, enhet.
Jag kan förstå och använda några matematiska begrepp t.ex. cm, mm, addera, enhet.
Jag kan förstå och använda flera matematiska begrepp med säkerhet.
Visa dina lösningar
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna visa hur jag har tänkt när jag redovisar mina uppgifter. Jag skriver bara svar t.ex. 10 mm.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte, t.ex. 1 cm = 10 mm.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte, t.ex. 1 cm = 10 mm. Jag visar vilken metod jag har använt, t.ex. uppställning.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte, t.ex. 1 cm = 10 mm. Jag visar vilken metod jag har använt, t.ex. uppställning. Jag skriver tydligt vad mitt svar är, t.ex. Svar: Maja är 156 cm.