Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/ Tema Resurser: 18-19

Skapad 2018-08-14 16:34 i Jonsereds skola Partille
utkast för NO-delen av första temat av läsåret 18/19
Grundskola 4 – 5 Fysik Teknik Biologi Kemi
Planering för NO-delen av höstterminens andra tema som handlar om resurser och de tre aspekterna av hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, Kapitel 1 och 2)

"Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." (Kapitel 1, LGR11)

 

Under temat kommer de här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Använda naturvetenskapliga kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk , ekologisk hållbarhet, energi, teknik och samhälle. (Fy, Ke, Bi)
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (Tk)
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk)
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk)

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång. Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. Vilka ämnen det har att göra med ser du i parentes. Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Samtala och diskutera

 • Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter (Bi)

 • Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter (Fy)
 • Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. (Ke)

 

Söka information           

 • Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. (Bi, Ke, Fy)

 

Undersökningar inom fysik 

 • Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. (Fy)

 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt. (Fy)
 • Kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen. (Fy)
 • Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. (Fy)

 

Undersökningar inom kemi           

 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. (Ke)

 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt. (Ke)
 • Kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.  (Ke)
 • Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. (Ke)

 

Beroende av och påverkan på naturen

 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. (Bi)
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. (Bi)

 

Materiens uppbyggnad  

 • Har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskrivadessa med kemins begrepp. (Ke)

 

 

 

Vad ska vi göra? (CI)

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  (Bi)

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. (Bi)
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. (Bi)

 

Kemi           

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen

 • Enkla systematiska undersökningar.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Fysik

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 

Teknik           

 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

Vi börjar med ett längre arbete om privatekonomi där elever får fundera på sin egna framtid och hur de hoppas att deras vuxenliv ska bli. Utifrån det kommer vi att kombinera NO och SO på olika sätt för att pröva konsekvenserna av elevernas fiktiva livsval och knyta dem till kollektiva samhällsval som vi gör idag. Målsättningen är att landa i en förståelse för hur hållbar utveckling är både vardagsnära och komplext på samma gång. 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom löpande observationer och mindre examinerande uppgifter inom varje delområde. I slutet på temat kommer du få applicera dina kunskaper i ett ämnesövergripande projekt där vi kopplar ihop SO-kunskaper om hur samhället styrs med dina nyvunna kunskaper om Hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: