Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska,18/19, år 5

Skapad 2018-08-15 09:52 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 5 Svenska
Svenska årskurs 5

Innehåll

 

Detta arbetar vi med:

Läsning enskilt och i grupp, tyst och högt

Läsförståelseövningar.

Skrivövningar för hand och på dator.

Skriva olika slags texter.

Träna på de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning.

Ge omdöme på klasskompisars texter och bearbeta egen text utifrån respons från lärare och klasskompisar.

Att redovisa eget arbete muntligt samt vara muntligt aktiv på lektionerna.

Träna att kritiskt granska texter.

 

Bedömning

Bedöma elevernas förmåga att förstå och tolka en text. (läsförståelse)

Bedöma olika slags texter. 

Bedöma de färdiga texterna samt arbetet som lett fram till dem.

Bedöma förmågan att uttrycka sig muntligt i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
svenska vt-2019 år 5

Förmågan att förstå och tolka en text

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egen läsning
Kan läsa med flyt
Kan läsa med gott flyt
Kan läsa med mycket gott flyt
Läsförståelse, sammanfatta
Visar grundläggande läsförståelse; kan svara på direkta frågor till texten
Visar god läsförståelse; kan dra slutsatser av ledtrådar i texten. Kunna göra en enkel kronologisk sammanfattning av den lästa texten.
Visar mycket god läsförståelse; kan läsa mellan raderna och förstå syfte och budskap i olika slags texter. Kan sammanfatta det lästa och ge relevanta kommentarer. Ställa frågor på texten.
Läsförståelse, reflektera och granska texter
Kan visa förståelse för budskapet genom att kommentera innehållet i texten.
Kan utifrån egna erfarenheter resonera om texten och beskriva sin upplevelse av läsningen.
Kan utifrån egna erfarenheter resonera och reflektera om texten och beskriva sin upplevelse av läsningen.

Förmågan att skriva texter

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig i skrift
Använder ett enkelt språk i korta enkla texter.
Uttrycker sig oftast klart och tydligt genom att skriva texter av olika slag. Beskriver och förklarar i texten. Har en röd tråd.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Beskriver målande, motiverar och förklarar. Har en tydlig röd tråd.
Kunna de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning
Använder för det mesta punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav.
Använder alltid punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav.
Använder styckeindelning och talstreck.
Kan stava vanligt förekommande ord
Kan stava de flesta ord korrekt
Är säker på stavning
Berättande texter
Använder ett enkelt språk i korta enkla texter med någon miljö- eller personbeskrivning.
Uttrycker sig oftast klart och tydligt i berättande texter med någon miljö- och personbeskrivning. Har en röd tråd.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Har flera miljö- och personbeskrivningar i den berättande texten. Har en tydlig röd tråd.
Bearbetning av text
Kan ta emot respons och bearbeta sin text något
Kan ta emot respons och förbättra sin text
Kan ta emot och ge relevant respons efter givna ramar
Söka, välja ut och sammanfatta fakta.
Kan skriva enkla faktatexter med hjälp av flera olika källor.
Kan skriva faktatexter med hjälp av flera olika källor. Kan reflektera över källornas pålitlighet.
Kan skriva välutvecklade faktatexter med hjälp av flera olika källor. Kan reflektera över källornas pålitlighet.
Sammanställa texter
Har en struktur som går att följa i texten och använder sig av något ämnesspecifikt ord.
Har en god struktur som går att följa i texten och använder sig av några ämnesspecifika ord. Formulerar meningarna med egna ord.
Har en tydlig struktur i texten och använder sig av ämnesspecifika ord och uttryck. Formulerar meningarna med egna ord.

Förmågan att uttrycka sig muntligt

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntliga redogörelse
Kan förbereda presentation och berätta det inför klassen.
Kan förbereda en presentation och berätta eller redogöra den för klassen. Med en tydlig inledning, innehåll och avslutning.
Kan förbereda en välutvecklad presentation och genomföra den för klassen. Presentationen har en tydlig inledning, innehåll, avslutning med anpassning till syfte och mottagare.
Samtal
Deltar aktivt i ett samtal och ställer relevant fråga som håller samtalet igång.
Deltar aktivt i ett samtal och ställer relevanta frågor och framföra egna åsikter som håller samtalet igång.
Deltar aktivt i samtalet och för samtalet framåt genom att ställa relevanta frågor och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: