👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska - allmän planering

Skapad 2018-08-16 11:33 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Moderna språk - tyska
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Språk är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Genom undervisningen i tyska ska du ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att du ska lära dig att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera dig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att du ska lära dig att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. När du talar och läser ska du ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge dig möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används. Undervisningen ska hjälpa dig att utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna dig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Du kommer att ges förutsättningar för att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Innehåll

Matriser

M2
Allmän matris tyska 7-9

E
C
A
Läsa och förstå
Texter ur läroböcker, tal (hörförståelse), välbekanta ämnen, film, musik, familj, restaurang, skola, realia, kartor, tidtabeller
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse genom att kommentera och fråga om t ex en uppgift, en text, en bild, meningsbyggnad, uttrycka känslor
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för hör- och läsförståelse, ordföljd, se och förstå sammanhang, koppla mot andra kända språk
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon form av strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av olika strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av varierande strategier för lyssnande och läsning.
Använda texter och /eller bilder för egna produktioner, sökning på internet
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntligt och skriftlig
Formulera sig, ordförråd, variation, ordproduktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och någorlunda begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydliga och återskapa, se och förstå egna texter och meningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, förändra och förbättra egna framställningar.
Samtal
Muntlig och skriftlig interaktion, kroppsspråk, hjälp av annat språk
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, enkla fraser och några meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och sammanhängande.
Strategier för att förbättra interaktionen, omformuleringar, välkända fraser, grammatiska strukturer
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av varierande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Reflektera ("tänka till"), vad kan jag, hur lär jag mig bäst, vilka hjälpmedel (vid behov) finns det, specifik studieteknik för språkinlärning
Eleven kommenterar enkelt en företeelse där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.