Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen och kärnfysik och Det periodiska systemet HT 18

Skapad 2018-08-17 08:50 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Fysik Kemi
Under antiken trodde man att alla ämnen runt om oss bestod av vatten, eld, jord och luft. Idag vet vi att atomen är den minsta byggstenen hos all materia. Kunskaper om atomen kan hjälpa oss att förstå ämnens egenskaper och varför ämnen reagerar med varandra och bildar föreningar. Vi kommer även att lära oss om det periodiska systemet.

Innehåll

Efter området ska du kunna följande:

 • begreppen atom, olika atommodeller,  molekyl, grundämne och kemisk förening. För att repetera begreppen kan du titta på detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o
 • veta vad som menas med atomnummer, masstal och isotop
 • namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har
 • veta vad är en jon är och hur en jon bildas
 • veta vad elektronskalen heter och hur många elektroner de har plats för
 • veta vad valenselektroner är
 • förstå vilken betydelse valenselektronerna har för ämnens egenskaper och att det ska bli kemiska reaktioner ("ädelgasstruktur")
 • veta hur atomslagen är ordnade i det periodiska systemet Titta på det levande periodiska systemet http://www.periodicvideos.com/index.htm
 • kunna ange kemiska egenskaper för några grundämnesfamiljer: alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • veta vad ett spektrum är och känna till elektromagnetiska vågor
 • olika former av strålning och radioaktiva sönderfall 
 • olika strålmiljöer och hur man skyddar sig mot dem och använder dem (fusion och fission) 
 • veta vad som menas med kol - 14 metoden och halveringstid
 • veta vad en kemisk bindning är och kunna skillnaden mellan jon - och molekylföreningar

Hur kommer vi att arbeta?

Textgenomgångar, film, gruppdiskussioner, eget arbete och laborationer/demonstrationer.

Hur kommer du att bedömas?

Du bedöms utifrån din delaktighet, muntligt och skriftligt, på lektioner, förhör och andra redovisningar, samt genomförande och dokumentation av laborationer. 

Området avslutas med ett prov på ovanstående kunskapsmål. Du ska även lämna in en laborationsrapport på en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Atom- och kärnfysik

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Har ännu ej nått målen -->
E
C
A
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej nått målen -->
E
C
A
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda modeller
förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: