Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska

Skapad 2018-08-17 10:25 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under den här terminen kommer vi att arbeta med skönlitteratur, fakta texter, genom att läsa, och återberätta i muntliga och skriftliga form. Vi kommer att arbeta med Tex. traditioner, kultur, och högtider, Vi kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika texter.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet . Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa  ord förråd  och begreppsförståelse på modersmålet genom att arbeta med:

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara, återberätta och analysera....
 • att anpassa språket  efter mottagare, syfte och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige.

 

Syfte

Syftet med undervisningen i modersmålet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. 

 Arbetssättet

         Vi kommer  arbeta med följande arbetsområden :  

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…

 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter sagor ,..

 • Utökasitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • Träna  på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 

 FÖRDJUPNING:

 • Eleven ska skriva bokrecension.
 • Eleven ska redovisa det muntlig.
 • Eleven ska ta med egna reflektioner i sitt arbete.

 Detta ska bedömas

 · Elevens  muntliga förmåga kommer att bedömas under lektionerna: hur aktivt deltar eleven  i undervisningen .  

 · Elevens skriftliga förmåga kommer att bedömas genom olika skrivuppgifter ,en del av uppgifterna ska eleven skriva hemma, en del under      lektionen.

 · Elevens läsförmåga kommer att bedömas under lektionerna.    
 · Eleven får även sammanfatta och  diskuterar och analysera texter i klassrummet. 
 · Elevens kunskaper inom kurdiska kultur och  kända kurdiska författare kommer att testas i ett skriftligt prov.    

 · Eleven ska jämföra mellan svenska och kurdiska i meningsbyggnad.

Kopplingar till läroplanen

       Syfte

 •   Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  Ml Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 •  Ml Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 •  MI Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

 

Matriser

Ml
 Modersmål kunskapsmatris 7-9

Läsa

  F E D C B A
1
Läsa - Förstå
 
 
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2
Läsa - Redogöra
 
 
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
 
Eleven kan genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visa god läsförståelse.
 
Eleven kan genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visa mycket god läsförståelse.
3
Läsa - Resonera
 
 
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

  F E D C B A
4
Skriva - Variation
 
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
5
Skriva - Berätta
 
 
Elevens exter kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
 
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
 
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6
Skriva - Anpassa
 
 
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
 
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
 
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Jämförelser

  F E D C B A
7
Jämföra och resonera
 
 
Eleven kan genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 
Eleven kan genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 
Eleven kan genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Tala

  F E D C B A
8
Tala - Diskutera
 
 
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
 
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
9
Tala - Interagera
 
 
Eleven ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 
Eleven kan i samtalen ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 
Eleven kan i samtalen ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
10
Tala - Samtala
 
 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
11
Tala - Anpassa efter innehåll och mottagare
 
 
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
12
Tala - Anpassa struktur
 
 
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
 
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning

Kultur och samhälle

  F E D C B A
13
Kultur & samhälle - Resonera
 
 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
14
Kultur & samhälle - Jämföra
 
 
Eleven gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
 
Eleven gör utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
 
Eleven gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
15
Kultur & samhälle - Dra slutsatser
 
 
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
 
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
 
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: