Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflekterande analys av Om det vore krig i Norden

Skapad 2018-08-17 13:30 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Skriftlig analys av Om det vore krig i Norden

Innehåll

Uppgift till Om det vore krig i Norden

 

Du har precis läst Om det vore krig i Norden. ”Med Om det var krig i Norden bjuder Janne Teller in läsaren till ett tankeexperiment. Genom att vända på perspektiven får hon oss att förstå vad det innebär att vara flykting”. Du har också läst boken Jag är en pojke med tur av Monika Zak samt lyssna på en låt om flykt.

Du ska skriva en resonerande text och knyta samman dessa texter under temat Flykt. Du måste nämna Om det vore krig i Norden och en även titel till i ditt resonemang. Använd exempel ur böckerna men glöm inte att skriva titel och författare + en mindre sammanfattning av texten för att läsaren ska förstå denna text.

 

I denna text ska du resonera om följande frågor;

-         Varför är det viktigt i dagens samhälle att läsa om dessa böcker? Många menar att det är viktigare i ett land som Sverige. Varför tror ni det? Är det viktigare nu än tidigare? Här måste ni ta upp Janne Tellers  syfte med boken Om det vore krig i Norden som det står om längst bak i boken. Knyt an hennes syfte med frågan!

-         Vilka budskap har ni tagit till er under läsningen av dessa texter? Knyt an budskapet med syftet ovanför.

-         Kan man utifrån det ni har läst förstå hur en flykt känns? Är det möjligt att förstå genom litteraturen? Vad är problemet med att använda bara litteratur? Vad skulle man behöva istället?

 

 

Struktur för din text (följ denna NOGA)

 

Inledning (använd startmeningarna)

·         Lockande inledning som får oss att vilja läsa din text

·         Presentera vilka frågor du ska resonera om. I denna text ska jag resonera om följande frågor:

·         Sammanfatta de texter du ska använda i din analys. I denna analys ska jag använda mig av boken X av Y som handlar om…. Jag ska också använda mig av boken W av Y som handlar om…

Avhandling

·         Resonera om frågan varför vi måste läsa dessa böcker (glöm inte att skriva om Tellers syfte).

·         Ta sedan upp ett budskap som du tycker är viktigt

·         Avsluta avhandlingen med frågan om vi kan förstå en flykt

 

Avslutning

·         Sammanfatta texten på slutet

·         Textruta: Språkliga saker att tänka på:
-	SPUNK 
-	Ordval – undvik talspråk t.ex. eftersom att, även fast, ju, väl, så, va (var), 
-	Meningar
o	 – långa och korta varieras. 
o	Börja inte med samma sorts ord varje gång. 
o	Använd triader 
o	Undvik satsradning (bara kommatecken vid triader)
-	Stavning
-	Inledning och avslutning (se mina tips bredvid)

Använd gärna bildspråk om det passar in! 
Knyt ihop inledning och avslutning

 

-           

 

 

 

 

Matriser

Sv
Skriva resonerande/reflekterande analys av Om det vore krig i Norden

Skriva olika sorters texter -

E
C
A
Skriva olika texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt.
Mottagare
Läsaren förstår min text och dess syfte Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommuni-cerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommu-nicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Sammanställningar - innehåll, språk, struktur och källor

E
C
A
Sammanställningar kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag: de flesta uppslag utvecklas något (enkelt) Den egna tankegången framgår och är enkel underbyggd Ger exempel från egen erfarenhet
Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar som utvecklas Den egna tankegången framgår och är underbyggd och utvecklad Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt
Eleven utnyttjar genrens möjligheter (välutvecklat) förmedlar, tolkar och värderar upplevelser Den egna tankegången är väl underbyggd Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga .
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stycken och struktur
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning texten är logiskt uppbyggd.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor.

Koppling för författarens bakgrund

E
C
A
Koppling för författarens bakgrund kunskapskrav
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Författarens bakgrund
Kan se ett syfte med boken och motivera den i ett led. Viss och delvis underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv. Tydlig och underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv/nyanser. Tydlig och välunderbyggd koppling till författarens bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: