Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feer grön hållbar utveckling

Skapad 2018-08-20 09:44 i Skederids förskola Norrtälje
Vi lär oss nya begrepp och innebörden i vad de betyder. Vi lär oss också hur vi kan naturen och må lite bättre.
Förskola
Barnen får lära sig nya begrepp och innebörden i vad orden betyder. Vi lär oss hur vi kan hjälpa naturen och må bättre.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med temat Hållbar utveckling är att barnen under HT-18 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Bakgrunden till temat är att den nya barngruppen tillsammans med pedagoger ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen har även synliggjort att det finns ett intresse för djur och vatten, samt för återanvändning av förbrukningsmaterial.

Mål

Att arbeta tematiskt främjar att barnens lärande blir sammanhängande även om verksamheten berör fler av läroplanens målområden. Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den ekologiska aspekten strävar vi främst efter att barnens ska bli medvetna om sin egen påverkan på sin närmiljö och samband i naturen.

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö.

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter.

 

Arbetssätt/metod

Temat kommer innehålla olika aktiviteter som har tillhörande pedagogiska planeringar som strävar efter att främja några av temats utvalda läromål, samt enskilda lärandemål för den aktuella aktiviteten.

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Några av aktiviteterna kommer handla om sopsortering, återvinning, vatten, vattenlek, konflikthantering och demokrati. Detta ger barnen tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

Under temats gång ställer vi oss frågandes till vad temat skulle handla om från början, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: