Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TORNET 2018/2019

Skapad 2018-08-20 13:40 i Kronvägens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan 18/19

Innehåll

VAR ÄR VI? 

Nuläge:

Utifrån samtal i arbetslaget skulle vi beskriva vår barngrupp som energifylld, glad, intresserade och mottagliga för att lära nya saker. Vi kan också se att det finns behov av trygghet, vägledning och bekräftelse på att man duger och är bra som man är. 

Barnperspektiv: I vår barnkonferens kan vi se att skapande, rörelselekar och saga/drama framträder som ett överlag stort intresse i barngruppen.  Barnen är bra på att tala om vad de vill göra och vi har medvetet placerat materialet lätt tillgängligt för att barnen inte skall vara beroende av oss pedagoger. Flera av barnen har stor fantasi och vi kan se att de har stor vilja till att pröva själva, vilket vi uppmuntrar. För oss är det en självklarhet att barnen skall vara med och påverka sin vardag vilket vi ger de utrymme till att göra.  Utifrån våra observationer ser vi att barnen blir osäkra i situationer där de kanske inte vet vad som förväntas av dem, till exempel där de får i uppgift att måla något specifikt eller ta instruktioner i en ny lek. Osäkerheten visas många gånger i en rastlöshet hos barnen som har svårt att avsluta en påbörjad aktivitet och hela tiden vilja börja med något nytt. Många av barnen visar en större kreativitet och självsäkerhet i den fria leken. 

Pedagogernas perspektiv: Vi kommer fortsätta att fokusera på självständighet och jobba med barnens tro på sig själva med leken som verktyg. Att uppmuntra och bekräfta barnen för det de gör ser vi som en självklarhet. Vi vill ta tillvara på samtal, åsikter, och reflektioner vilket vi anser är enklare i mindre grupper. Vi kan också se att barnen påverkas av stora sammanhang så därför har vi valt att arbeta i temagrupper tre dagar i veckan.

 

VART SKA VI?

Mål ifrån läroplanen:

Lpfö 98/16, 2.2 Utveckling och lärande

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. ”

Med detta mål vill vi ge alla barn möjlighet att utveckla sina olika intressen samt väcka deras nyfikenhet för andra saker. 

Vi hoppas att barnen utvecklar en självständighet i leken samt vågar lämna sin trygghetszon och pröva nytt material. Detta hoppas vi reflekteras i det sociala samspelet och konflikthanteringen mellan barnen. Barnen ska känna sig stärkta av oss pedagoger och känna en lust och nyfikenhet inför nya utmaningar istället för det prestige som vi upplever finns i gruppen idag.

 

VART SKA VI?

Hur planerar ni att undervisa och förhålla er som pedagoger?

Vi tror på det kompetenta barnet och att under rätt förutsättningar kan och vill alla barn lära sig och skapa intresse för nya saker. 

Vi ser oss själva som tillgängliga och med ett tillåtande förhållningssätt, vilket vi tror i sin tur ger barnen förutsättningar att ta ansvar och känna tilltro till sin egen förmåga.  Vi anser oss själva vara lyssnande, närvarande, initiativtagare till olika aktiviteter som knyter an till våra mål. Vi är också medforskare och lyhörda till barnens tankar och idéer

 

HUR GÖR VI?

Vår barngrupp visar på flera olika intressen därför har vi valt temat Barbapapa.  De sju barbabarnen står för olikheter, färger, socialt samspel och intressen. Karaktärerna möjliggör för oss att introducera olika ämnen och intressen i en naturlig miljö och på ett naturligt sätt. Vi tror att det blir enklare för barnen och vårdnadshavarna att följa temat då vi tänker att det blir tydligare för alla att knyta an en ”karaktär/personlighet” till ett ämne och för vår del till läroplanen.  

Tisdag till torsdag förmiddag kommer barnen vara indelade i temagrupper. Blå grupp – 5 åringarna, gul grupp – 3-4 åringarna och grön grupp – 2-3 åringarna.  Grundtanken är att pedagogerna byter grupp varje dag men behåller sitt ämne/karaktär hela veckan. På så sätt kan vi lägga en planering för en hel vecka som alla barnen kommer få ta del av fast på olika dagar och olika sätt beroende på ålder/mognad. Samtidigt är det viktigt för oss att kunna vara flexibla i byte av grupper. Har en grupp behov av att färdigställa något så ser vi det som en självklarhet att ge de den tiden.

Vi skapar en god och utvecklande fysisk lekmiljö där barnen kan utnyttja sitt intresse för rollek. Vi placerar material lättillgängligt och synligt. Rummen får agera som avskiljare för de olika intressen och liknande lekmaterial placeras i samma rum men det finns utrymme för flexibilitet där barnens fria lek får styra. Vi utreder ofta miljön för att anpassa efter barnens behov och intressen. Material som inte använts på ett tag kan ta ny plats i en ny miljö.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: