Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den Svenska Skogen: Djur och Natur

Skapad 2018-08-20 14:00 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
"Den svenska skogen: Djur och Natur" är det tema som kommer att ligga som grunden för vår pedagogiska verksamhet här på Galaxen Grön under HT-2018. Läs- och skriv, språkutveckling, naturkunskap och matematik, TAKK och mycket mer kommer användas när vi tillsammans utforskar den svenska skogens djurliv.

Innehåll

Den Svenska Skogen: Djur och Natur

Av Galaxen Grön HT18

Analys och Bakgrund

Vi startade terminen med diskutera och leta bland barnens intresse för att lista ut vilket tema vi skulle fokusera på. Det visade det sig att det fanns ett stor intresse för djur hos ett flertal barn på vår avdelning. Tigrar var väldigt populära, samt lejon och andra stora "farliga" djur - men vi märkte rätt så snabbt att många av dessa djuren som barnen kände till inte fanns naturligt i Sverige. Under diskussioner tillsammans med barnen visade det sig att dem kände till visa djur som t.ex. björnar och vargen till namnet, men att de inte kunde dem inte särskilt mycket om djuren. Var bor dessa djuren? Vad äter dem? Dessa frågor och flera liknande fick vi direkt ifrån barnen. Vi tog med detta till våra planeringar när vi började utforma vårt tema. Vi valde att fokusera på den svenska skogen, dess djur och natur.


Ett Lodjur, ett djur som bor i norra Sverige. Barnen hade aldrig hört om detta djur.

 

Mål och syfte

Vårt överläggande syfte är att använda barnens intresse för djur och natur till att arbeta med språk och matematik / naturkunskap. Barnen ska få lära känna de svenska djuren, stärka sitt ordförråd, få möta nya begrepp och utveckla sin lust att lära. Tanken är inte att barnen ska bli proffs eller fakta experter. 

För att läsa våra mål ifrån läroplanen "scrolla" ner till slutet av sidan!

Genomförande

För att vi ska få en lyckad termin är det viktigt att vi fångar och tar vara på barnens intresse, att vi lyckas använda deras nyfiken och viljan att utforska djur och natur för att driva verksamheten framåt. Vi kommer att starta våra temadagar i våra samlingsgrupper - som just nu är delad i två, de barnen som nästa år ska börja i skolan och de barnen som minst har två år kvar. Detta är så att vi ska kunna planera våra aktiviteter och utmaningar bättre efter varje barns individuella behov. Mycket kommer att handla om den riktiga naturen, då vi hoppas kunna bege oss ut för att utforska - men vi kommer också hålla många aktiviteter och upplevelser på förskolan med fokus på Läs och skrev, språkutveckling, TAKK och Naturkunskap / matematik. 

Läs- och skriv / Språkutveckling
Böcker, läsning och barnens språkutveckling kommer att vara en stor del av vår utbildande verksamhet. Vi kommer att fortsätta bygga barnens ordförråd med hjälp av den nyfikenhet som vi hoppas att vårt tema kommer att skapa hos barngruppen. Kontinuerligt under året som kommer vi introducera nya ord och begrepp (Vi kommer t.ex. att kalla alla barnen för utforskare) för att föra temat framåt. Vi kommer att koppla temat till böcker, vi kommer att läsa och dramatisera - skriva egna berättelser. Vi kommer alltid ha fakta böcker tillgängliga så att vi tillsammans kan utforska och leta information. 


Lätta fakta om Vargar! Exempel på en fakta bok om Svenska djur.

Naturkunskap och matematik
Vi kommer att ta tillvara på naturmaterial i vår skapande verksamhet, som vi samlar tillsammans med barnen. Barnen ska få chans att skapade med många olika sorters material. Genom utflykter, i alla väder, kommer vi kunna utforska vår närmiljö och stärka barnens kunskap.

TAKK 
TAKK ska genomsyra hela vår verksamhet, från temaarbete till vardaglig användning. Vi kommer att kontinuerligt införa nya tecken. Tanken är att barnen ska få chansen att använda tecken för att styrka och komplettera deras språk och språk-förståelse. 


Detta är TAKK tecknet för Björn!

Uppföljning och framtiden

Tanken är att "Den Svenska Skogen: Djur och Natur" ska lägga grunden för ett större arbete om andra sorters naturer och djur. När vi är klara med den svenska skogen är tanken att vi kommer att gå vidare och lämna torra land för att bege oss ner i havets och sjöns djup och fokusera på djuren som bor där. Just nu kommer vi att kontinuerligt utvärdera arbetet och verksamheten under årets gång på våra planeringar en gång i veckan. Vi kommer att ta med oss observationer från våra olika aktiviteter till dessa planeringar för att diskutera, ta reda på vad vi kan förändra för att göra verksamheten bättre. 

Hur ska dokumentationen göras?
Vi ska dokumentera i Unikum och på förskolan. Vi vill att vårt arbete ska vara synligt för oss själv, föräldrar och barn. På grund av detta är det viktigt att vi använder både digital och fysisk dokumentation. Vi dokumenterar med bilder, filmer och text, som ska klargöra vad det är vi gör, hur vi gör det och varför. Vårt mål är att skriva minst en blogg på Unikum per vecka, där vi försöker samla allt som tillhör vårt tema. Om det blir för mycket att skriva en stor blogg kommer vi istället att fokusera på att skriva ett flertal mindre bloggar. Detta är något som vi kommer att testa och utvärdera tillsammans med föräldrar, för att ta redan på vad hemmet föredrar. 

När ska dokumentationen göras?
Vi kommer att kontinuerligt dokumentera under veckans gång, men bloggen publiceras på vår planering - varje måndag.

 

Nu ser vi fram emot en härlig termin, full av utforskade och spännande upplevelser för alla!

Galaxen Grön

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: