Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rännebackens GPP 18/19

Skapad 2018-08-20 15:36 i Rännebackens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
I böckernas värld.

Innehåll

Varför?

 

Under hösten och våren 2017/18 arbetade vi med temat "I Böckernas Värld", med inriktning mot boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Vi upplevde att boken "Vännerna i kungaskogen" endast intresserade ett fåtal barn. Vi såg dock att vårt fokus på böcker och läsning väckt intresse hos barnen och vi har därför valt att fortsätta temat, men med andra böcker som vi väljer utifrån barnens intressen. Då vi ska gå läslyftet med inriktning på naturvetenskap vill vi väva in detta i vårt tema.

 

Syfte/Mål

 

Syftet med temat är att vi med hjälp av böckernas värld berika barnens ordförråd med fokus på naturvetenskapliga verb. Barnen ska få möjlighet att utforska naturvetenskapen med alla sina sinnen.

 

 

För barnen

 

 Vi vill att varje barn känner tillit till sin egen förmåga och ser andras förmågor som en tillgång.

 

Vi vill att varje barn får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och förståelse för demokratiska principer.

 

Att varje barn får möjlighet att känna sig som en tillgång i gruppen.

 

Vi vill att varje barn ska känna förundran i sitt utforskande av naturvetenskapen.


För pedagogerna

 

Vi delar in barnen i mindre grupper efter behov och intresse.

 

Vi ser våra olika kompetenser i arbetslaget som en styrka i hela huset.

 

Med hjälp av läslyftet blir vi pedagoger mer medvetna om böckernas betydelse för människans livslånga lärande. Läsandet ses som ett bidrag till gemensamma upplevelser, stimulans för fantasi och tänkande, förståelse försymboler, språkliga uttryck samt hur man använder språket i samspel med andra.

 

Vi ska vara medvetna läsande förebilder genom att visa lust för böcker och läsning genom dagen.

 

Vi vill erbjuda barnen varierade språkmiljöer. Vi funderar tillsammans med barnen om hur och var läsning sker. Vi utvecklar vår miljö utefter temat och barnens intressen.

 

Vi utbildar oss i TAKK för att stimulera språkutveckling.

 

Vi utforskar naturvetenskapens värld tillsammans med barnen och göra den begriplig för alla barn oavsett ålder och förkunskaper.

 

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

Hur?

Utifrån de böcker som barnen intresserar sig för kommer vi att arbeta med de fokusområden vi valt till enheten: matematik, likabehandlingsplan, språk, naturvetenskap och lärmiljö.

 

Utforska naturvetenskap med temat "I böckernas värld".

 

Vi vill involvera temat i de vardagliga situationerna och låta det genomsyra hela dagen.  Vi vill skapa utmanande och spännande miljöer som uppmuntrar till läsning på olika sätt. Vi vill även ha ett nära samarbete med biblioteket och kontinuerligt låna böcker tillsammans med barnen. För att fortsätta involvera vårdnadshavare ska vi utveckla våra kapprumsbibliotek och uppmuntra till att låna hem.

 

Barnens intressen styr hur vi kommer att arbeta med böckerna och hur temat utvecklas. Deras lärprocesser vill vi synliggöra genom processväggar på varje avdelning. Vi hoppas att dessa processväggar bidrar till att hålla temat levande i miljön och inbjuda till många samtal.

 

Vi kommer att arbeta med TAKK i verksamheten för att stimulera barnens språkutveckling som extra stöd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: