Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursöversikt humsam

Skapad 2018-08-21 15:07 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vad innehåller kursen? Och hur ligger du till? Här hittar du både en grovplanering och din kursmatris.

Innehåll

Kursplanering för humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Inledning

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering är en fördjupnings- och metodkurs, som fokuserar på sociologi, en del av den samhällsvetenskapliga vetenskapen.

I kursen fokuserar man på ett valt kunskapsområde och läser in mer kunskap om detta än man hinner i den vanliga kursen. Krav ställs på vetenskapligt förhållningssätt, att ni relaterar era kunskaper till samhället och omvärlden, att ni kan begrepp, teorier och metoder. Men framför allt krävs att ni kan praktisera vetenskapliga metoder och presentera och resonera kring resultatet av era undersökningar muntligt och skriftligt.

Vårt förslag är att vi fördjupar oss i social kategorisering i ett par former, och att vi också fördjupar oss inom intersektionalitet, vilket handlar om hur flera sociala kategorier samverkar hos individen.

Kursens mål

Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ska ge eleverna tillfälle att utveckla följande:

  1. Kunskaper inom det valda kunskapsområdet.
  2. Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera kunskapsområdet ur olika aspekter samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden.
  3. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet.
  4. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet.
  5. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang.
  6. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang.

 

Kursens uppbyggnad

I ett första steg så bygger vi en parallell ämnes- och metodkunskap inom samhällsvetenskap i allmänhet och sociologi i synnerhet. Vi testar att göra ett par mindre undersökningar, och analyserar och diskuterar dessa.

I steg två fördjupar vi oss inom genus utifrån ett sociologiskt perspektiv. Med uppdrag från skolan genomför och utvärderar vi en kartläggning om sexuella trakasserier, och kopplar detta både till teorier om genus och till hur det ser ut inom samhället idag.

I det tredje steget dyker vi ner i hur samhällsklasser kategoriseras och skapas, och läser in oss på ett par teoretiker för att sedan själva konstruera, genomföra, presentera och utvärdera en större fältstudie inom området.

Slutligen i ett fjärde steg knyter vi ihop era kunskaper inom genus och samhällsklasser i en fördjupad diskussion om hur olika kategoriseringar samverkar inom intersektionalitet och hur vi som individer påverkas av detta.

Översikt

Vecka

Innehåll

35-43

Block 1: sociologisk vetenskap

45-51

Block 2: genus

2-13

Block 3: samhällsklasser

14-20

Block 4: intersektionalitet

 

Matriser

Hum
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Aspekt 2
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
Aspekt 3
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Aspekt 4
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Aspekt 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: