Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 6 -- läsår 2018/19

Skapad 2018-08-21 15:09 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Planeringen baseras på läromedlet Chez nous 1 varvat med fransktalad film, korta franskprogram från ur.se/sli.se, klipp från youtube, musik och lekar.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Under året kommer vi att arbeta mycket muntligt men även endel skriftligt. Här nedan kan du läsa om vad vi kommer att arbet med under året.

Innehåll

Syften ur kursplanen för moderna språk som är aktuella för perioden:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Första året med moderna språk handlar mycket om att komma kontakt med språket och börja våga använda de nya ord och uttryck man lär sig för att kommunicera i enkel form i både tal och skrift. Ordförrådet byggs på och vi repeterar det vi lär oss.

Eleverna får också fundera på hur de bäst lär sig eftersom det är viktigt att tidigt vara medveten om sin egen inlärning för att kunna hitta en fungerande studieteknik.

Centralt innehåll - vad ska vi jobba med?

 • Hälsningsfraser
 • Att presentera sig själv, ålder, vad man tycker om eller inte
 • Ställa frågor till andra för att ta reda på mer om dem
 • Paris
 • Räkneorden 1-20
 • Klockan
 • Färger
 • Årstider
 • Vädret
 • Husdjur
 • Släktord
 • Veckodagarna
 • Några tidsuttryck
 • Att beställa på café/restaurang
 • Räkneorden 20-100
 • Fransk geografi och kultur
 • Sånger, enklare dikter
 • Uttal
 • Basgrammatik såsom maskulina och feminina ord- un/une, le/la, verbböjning i presens (verben: avoir och être samt -er verb), enklare frågekonstruktioner
 • Strategier för hur man kan förstå och göra sig förstådd

Så här bedöms kunskaperna:

Att eleven kan det som förväntas bedöms genom:

 • muntliga och skriftliga läxförhör
 • aktivt deltagande vid arbete med texter och övningar
 • att eleven svarar på frågor och kommunicerar med kamrater och lärare
 • hörövningar
 • avstämningstest


Elevens förmågor bedöms mot kunskapskraven i år 9 som anpassas till år 6.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår endast delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mesta av innehållet.
Förstår det mesta av innehållet och tydliga detaljer, samt kan dra slutsatser utifrån texter.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser, samt uppfattar budskap i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår endast delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mesta av innehållet.
Förstår det mesta av innehållet och tydliga detaljer, samt kan dra slutsatser utifrån texter.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Drar slutsatser, samt uppfattar budskap i texter.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen.
Gör muntliga framställningar, men en person som talar målspråket förstår inte.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta.
Formulerar sig enkelt, tydligt och delvis med disposition. Visar viss variation i ordförrådet. Rättar sig själv när det behövs.
Formulerar sig tydligt och med god disposition. Visar ett varierat ordförråd och sätt att uttrycka sig. Rättar sig själv när det behövs. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen.
Svarar bara på direkta frågor.
Samtalar enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Samtalar enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Samtalar enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor.
Att skriva texter anpassade för årskursen.
Skriver text, men en person som talar målspråket förstår inte.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår texten efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och delvis med disposition. Visar viss variation i ordförrådet. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer.
Formulerar sig tydligt och med god disposition. Visar ett varierat ordförråd och sätt att uttrycka sig. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i länder där målspråket talas, i uppgifter anpassade för årskursen.
Kommentar och jämförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden. (Samma som föregående.)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: