Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk årsplanering Kärna Fe Blåvingen

Skapad 2018-08-23 08:48 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi tänker att samlingen är ett bra tillfälle att ta upp normer och värden. Samlingen är bra för då är det lite lugnare och vi ska prata om viktiga saker med barnen, de får lyssna på varandras tankar. Vi vill använda barnens tankar och sedan göra bilder och andra saker tillsammans för att upplysa om t.ex empati. 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi anpassar vår utmaning kring barnen ålder och mognad, för oss kommer det handla mycket om att samtala kring "praktiska" saker så att det blir enkelt att förstå. Vi jobbar med barnens inflytande, att de får vara med och bestämma vad vi ska fokusera på. Vi tycker att det är bra att fånga situationer som händer i vardagen och använder verktyg för att tydliggöra vad som händer, t.ex dockor och rollspel, då får barnen vara med och sätta ord på händelsen. Vi tänker att vi kan sätta upp bilder på känslor och göra memory i ett känslospel för att naturlig få igång samtal kring ämnet. 

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill hjälpa dem att bli självständiga individer med stöd. Det handlar om omsorg också om barnen är trygga med oss så kan vi med tiden lära känna varandra bättre och på så sätt känna hur mycket vi kan pusha dem mot självständighet.

Vi arbetar på många sätt med och är såklart mest insatta i den svenska kulturen men strävar efter att kunna bli allt mer mångkulturella. Kanske är det enklare när barnen bli lite äldre att prata om olika kulturer. 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi stöttar barnen och pushar dem till att klara av olika saker, känner av deras behov för att möta dem med utmaningar. Det är också viktigt att se utifrån vad barnen intresserar sig för och på så sätt få in utmaningar i deras intresse eftersom de då lär sig bättre när de redan är intresserade. 

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året 

Vi vill att barnen ska lära sig prata bättre, lära sig fler ord och kunna föra samtal om viktiga saker. De ska lära sig lyssna på varandra, ställa frågor och respektera varandra. 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen:

Vi vill pratar mycket med barnen, lyssna och låta dem fundera och forma meningar i in takt. Även intressera oss för vad de har att säga och svara. Vi vill läsa mycket men också i samling försöka oss på nya ord och dess innebörd, har övar vi oss på att lyssna på varandra och respektera andras åsikter.

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill lära oss antal, läge, räkna, former 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi försöker mycket att ta till vara på vardagliga händelser där vi exempelvis kan räkna ärtor eller blommor. Sedan räknar i barn i samlingen för att få en ökad förståelse för antal då detta moment återkommer så gott som varje dag. Barnen har fått leta och räkna frukter för att sedan en i taget få en uppgift: Stina kan du ta två bananer och ett äpple. Vi pratar och försöker öva på lägesord, leta under stolen eller sätt dig bakom Stina. 

Vi vill komma in på former och hitta på lekar där vi kan lära oss olika enkla former. 

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill ge barnen en bild av hur viktig naturen är för oss och på något sätt visa hur vi samspelar med den. Lära oss om djur och växter. Utforska enkel tekning. Skapa och bygga.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi har tänkt gå till skogen och utforska den en gång i vecka, ta reda på vad barnen tycker är intressant och arbeta utifrån det. Vi tänker att vi ska prata om djuren, vad de äter, hur de lever osv.. Vi diskuterar hur vi ska vara i skogen så att vi inte skadar djur och natur. Vi kan lära oss enkel tekning genom att prata om hur olika saker fungerar och vad teknik innebär. Vi har också olika klossar, lego, plusplus m.m som vi an bygga och konstruera olika saker av. 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

 Vi vill tillsammans med barnen få dem att utforska sina kroppar, tankar, röst.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi dansar, sjunger, lyssnar på musik, målar och gör rörelselekar. Vi vill utveckla detta och hitta på nya saker vi kan göra för att utmana barnen.

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Att vi hjälper och utmanar barnen så de får  bättre motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 Detta kan vi öva på i olika övningar där vi använder kroppen för att visa saker eller som ett verktyg i en lek. I samlingen använder vi kroppen i sånger och ramsor. Vi vill också visa hur kroppen kan användas som ett uttryckssätt för barnen.

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Göra barnen medvetna om att de är människor som blir lyssnade på och respekterade. Att det får vara med och bestämma över sin tid på förskolan men också lära sig om våra demokratiska grunder. 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi lyssnar och försöker ständigt vara uppmärksamma på barnens behov och intressen. Visar att vi är intresserade av dem men också av alla andra så att de får med sig demokratin att alla är lika värda. 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Genom den dagliga kontakten där vi berättar vad vi gjort, det får också ta del av vardagen genom unikum. Vi är öppna för deras vilja och önskemål och jobbar för en öppen konversation så att det känner sig trygga hos oss. 

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: