Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 Läsa Skriva Tala Lyssna

Skapad 2018-08-26 14:34 i Västerby skola Hedemora
I det här temat kommer vi att arbeta med att läsa och analysera skönlitteraturtexter och andra typer av texter och deras innehåll. Stor vikt läggs i läsning, läsförståelse och viss del läshastighet.
Grundskola 4 Svenska
Svenska är ett ämne vi även använder i alla andra ämnen och därför är det viktigt att vi tränar det mycket. I svenska arbetar vi med att uttrycka oss i tal och skrift. Vi kommer att läsa olika sorters texter och skriva egna. Vi ska också träna på att berätta muntligt för, och lyssna och ge respons till, varandra.

Innehåll

Läsa och skriva

Du kommer att få träna:

 • Högläsning med flyt och inlevelse.
 • Läsförståelse.
 • Muntligt och skriftligt reflektera över det du har läst.
 • Berättelseskrivning med inledning, handling och avslutning med person- och miljöbeskrivningar.
 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord eller tankekartor.
 • Kamratbedömning och självbedömning.
 • Att läsa igenom, reflektera över och förbättra dina egna texter utifrån omdömen.
 • Stavning.
 • Kombinera text och bild.
 • Skriva för hand och med hjälp av dator-
 • Att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.
 • Källkritik.

Aktiviteter:

 • Olika skrivuppgifter både för hand och på dator.
 • Enskild läsning.
 • Gemensam läsning, bl a  i "Klubben".
 • Språkträning: ordklasser, skiljetecken, meningsbyggnad, stavning.
 • Kamratrespons och självbedömning.
 • Berätta om böcker du läst samt skriva bokrecensioner 
 • Lästest (ordkedje- och meningskedjetest)
 • Arbete med läsförståelse av olika texter

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Läsa böcker gemensamt och enskilt och skriva bokrecensioner.
 • Genomföra olika skrivuppgifter som är anpassade efter syfte och mottagare, och bearbeta och förbättra dem utifrån omdömen.
 • Ge omdömen om dina egna och andras texter.
 • Använda olika källor vid faktasökning och resonera källkritiskt.
 • Använda ordböcker när du behöver det.
 • Genomföra olika lästest och stavningstest.

Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna:

 • Att samtala om läsningens upplevelse.
 • Att muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir levande.
 • Att använda nyckelord, tankekarta, bilder och digitala medier för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Att lyssna till andras åsikter och framföra egna argument i samtal.

Aktiviteter:

 • Gemensamma bokdiskussioner.
 • Muntlig redovisning inför en liten grupp, helklass eller din lärare.
 • Samtal och diskussioner i grupper och i klass.

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?:

 • Läsa gemensamma böcker och delta i bokdiskussioner.
 • Muntliga redovisningar inför en liten grupp, helklass eller din lärare.

 

Språkbruk

 • Att höra likheter och skillnader mellan de olika svenska dialekterna.

Aktiviteter:

 • Lyssna på olika dialekter.

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Genom att delta i diskussioner och då kunna ge exempel på likheter och skillnader i dialekter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa, skriva, tala, svenska dialekter

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa med flyt
Kunna läsa med flyt och inlevelse och använda lässtrategier
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar och har inte fått riktigt FLYT ännu.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med FLYT genom att använda lässtrategier på ett I HUVUDSAK FUNGERADE sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Läsförståelse
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att förstå texters sammanhang och budskap.
Du kan förstå texters sammanhang och budskap ganska bra.
Du har god förståelse för texters sammanhang och budskap och kan läsa mellan raderna och dra enkla slutsatser av det du läst.
Du har mycket god förståelse för texters sammanhang och budskap och kan dra slutsatser och tolka det du läst.
Läsförståelse och sammanfattning
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och kunna resonorera om textens innehåll
Du kan göra enkla sammanfattningar av en text/bok du läst.
Du kan göra sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Budskap och upplevelse
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Läshastighet
Antalet lästa ord och meningar i ord- och meningskedjetest
Du har långsam läshastighet
Du ligger under den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger precis i fas med den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger över den förväntade läshastigheten för årskursen.
DLS - läsförståelse
Staninevärde lästest
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Staninevärde 7-8-9

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du skriver enkla texter med visst sammanhang.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du har med några person-, miljö- eller känslobeskrivningar.
Du skriver olika typer av berättelser med tydlig struktur och innehåll och använder ett varierat språk. Du har många gestaltande beskrivningar i din berättelse vilket gör innehållet levande för läsaren.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Du har svårt att stava de enklaste orden. Du använder inga skiljetecken
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Söka, välja ut och sammanställa.
Faktatext
 • Sv  E 6
Du kan med mycket stöd välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med väl utvecklad struktur och använder egna formuleringar. Du visar god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och bild
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att få bild och text att hänga ihop.
Bild och text hänger i huvudsak ihop. Få detaljer i bilderna och få kopplingar till texten
Bild och text hänger ihop på ett ändamålsenligt sätt. Detaljerade bilder som återspeglas i texten.
Bild och text hänger ihop på ett åndamålenligt och effektivt sätt. Detaljerade bilder som bär upp texten, förstärker situationer och personbeskrivningar.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna ge enkel respons till kamrat om dennes text.
Du kan ge enkel respons till kamrat om dennes text och tar till viss del till dig av kritik angående din egen text.
Ger utvecklande respons till kamrat om dennes text och på ett relativt väl fungerande sätt bearbetar din egen text efter kritik.
Ger välutvecklad respons till kamrat om dennes text och på ett väl fungerande sätt bearbetar din egen text efter kritik.
LPC stavningstest
Du ligger mycket under det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Staninevärde 1-2
Du ligger under det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 3.
Du ligger precis i fas med det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 4-5-6
Du ligger över det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 7-8-9

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
 • Sv  E 6
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att göra enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.

Svenska dialekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språkliga varianter
 • Sv  E 6
Du kan inte höra likheter och skillnader mellan olika dialekter. Du delat inte i diskussioner.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: