Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2018-08-26 17:38 i Raus Planterings skola Helsingborg
Temaarbete som börjar I skolan, går vidare till Vårt samhälle, Här bor vi, vidare till Kartan -Sverige, sen Hela världen.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Skolan är en av våra största arbetsplatser. Här går massor med elever och här jobbar många med olika yrkeskategorier. Under många år framöver kommer ni att befinna er i skolan och det är mycket som ska hinnas med och det handlar om lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Innehåll

SYFTE

Arbetsområdet syftar till att ge eleverna information och kunskap om centrala samhällsfunktioner på ett enkelt sätt ur politisk, ekonomisk, social och medial synvinkel.  Arbetsområdet syftar till att även ta upp normer, värden och regler, hållbar utveckling, varför bor vi där vi bor, naturresurser, grunden i att tolka kartor som sen leder vidare till kunskap om platser på kartan och länder i olika värlsdelar där även olika livsmiljöer tas upp utifrån barns perspektiv som leder till mänskliga rättigheter och förståelse för att barn har en viktig roll i vårt samhälle.

CENTRALT INNEHÅLL

Arbetsområdet tar upp centrala samhällsfunktioner, tillexempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Hur klassråd organiseras och genomförs. Normer och regler i elevernas egen livsmiljö, livsfrågor med betydelse för eleven såsom kamratskap, rätt och fel, jämnställdhet. Aktuella samhällsfrågor i olika medier. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, miljöfrågor utifrån elevens vardag. Att flytta inom ett land eller mellan länder. Rumsuppfattning utifrån mentala kartor och fysiska kartor över tillexempel närområdet. Väderstreck och rumsliga begrepp vidare till jordgloben och kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelar och länder eller platser som kan betyda något för eleverna. Där även grundläggande mänskliga rättigheter där bland annat alla människors lika värde och barns rättigheter tas fram.

VIKTIGA BEGREPP

Viktiga begrepp fördelat på de olika arbetsområderna.
I skolan; elev, lärare, rektor, ämnen, trivselregler, mobbning, klassråd, ordförande, sekreterare, protokoll, elevråd demokrati, samhället.
Vårt samhälle: samhälle, kommuner, politiker, skatt, planering, arktitekt, avfall, sopsortering, reningsverk, värmeverk, sjukhus, nyheter, journalist, reklam, internetsidor.
Här bor vi: stad, centrum, landsbygd, jordbruk, fjäll, gruva, samer, kust, väderklimat, årstider, flyttning, hembygd. 
Kartan: karta, kartbok, atlas, karttecken, tätort, väderstreck, kompass, magnet, jordglob, världsdelar, hav, ocean. 
Hela världen: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika, Oceanien, Antarktis, indianer, gatubarn, skoluniform, Förenta Nationerna, FN:s barnkonvention.

KONKRETISERING AV MÅLEN

Konkretisering av målen, du ska

 • ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visa detta i skolan och hemma.
 • kunna samtala i skolan om normer och regler i vardagen och i skolan och berätta varför detta behövs.
 •  beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
 • kunna berätta om några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 
 • kunna beskriva enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
 • kunna berätta om några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt  närområdet.
 • kunna berätta enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, vad det kan betyda för barn och familjer.
 • kunna berätta om saker och enkla handlingar handlingar i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
 • kunna förstå enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor med hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
 • kunna få fram information om samhället och naturen med hjälp av enkla intervjuer, observationer, mätningar, och göra enkla sammanfatta det dom får fram.
 • kunna använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp
 • kunna beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.


ARBETSSÄTT

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film, läsa olika faktatexter från bland annat SO-boken, jobba med arbetsuppgifter som eleverna antingen löser genemnsamt i grupp, två och två, eller enskilt.  Skriva egna faktatexter utifrån tankekartor, ställa egna frågor och leta reda på svar, göra illustrationer till sina texter. Samtala om det vi läst med hjälp av diskussionsfrågor.  Du kommer att få lära dig var du hittar fakta om nyheter och andra aktuella samhällsfrågor. Vi kommer att samtala om nyheter och aktuella samhällsfrågor. Vi kommer att läsa och titta på nyheter. Du kommer att få visa vad du kommer ihåg efter varje avslutat arbetsområde.

BEDÖMNING

Bedömning kommer att göras under pågående arbete, utifrån dina kunskaper och din förmåga att delta aktivt i gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter samt din förmåga att :

 • att muntligt och skriftligt kunna berätta om de olika arbetsområderna. 
 • förstå och ha  kunskaper om några grundläggande mänskliga rättigheter och några av barns rättigheter.och hur du visar detta i skolan.
 • samtala i skolan om normer och regler och och om varför detta behövs.
 • enkelt beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
 • berätta enkelt om några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • beskriva enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
 • berätta om några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt närområdet.
 • berätta enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, vad det kan betyda för barn och familjer.
 • berätta om saker och enkla handlingar  i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
 • kunna förstå enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor med hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
 • kunna få fram information om samhället och naturen med hjälp av enkla intervjuer, observationer, mätningar, och göra enkla sammanfatta det dom får fram.
 • kunna använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp
 • enkelt kunna beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Din förmåga att delta aktivt i gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter.
Du deltar inte aktivt i gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter.
Du deltar aktivt i gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter.
Du deltar mycket aktivt i gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter.
Ny aspekt
Din förmåga att muntligt och skriftligt kunna berätta om de olika arbetsområdena.
Du kan med stöd av pedagog mycket enkelt såväl muntligt som skriftligt berätta om de olika arbetsområdena.
Du kan enkelt såväl muntligt som skriftligt berätta om de olika arbetsområdena.
Du kan utan svårigheter berätta såväl muntligt som skriftligt om de olika arbetsområdena .
Ny aspekt
Din förmåga att förstå och ha kunskaper om några grundläggande mänskliga rättigheter och några av barns rättigheter.och hur du visar detta i skolan.
Du kan med stöd av pedagog delvis förstå och du har mycket enkla kunskaper om några grundläggande mänskliga rättigheter och några av barns rättigheter och du kan delvis visa detta i skolan.
Du kan förstå och har delvis kunskaper om några grundläggande mänskliga rättigheter och några av barns rättigheter och du visar detta i skolan.
Du kan förstå och har kunskaper om några grundläggande mänskliga rättigheter och några av barns rättigheter och du visar detta utan svårigheter i skolan.
Ny aspekt
Din förmåga att samtala i skolan om normer och regler och och om varför detta behövs.
Du kan med stöd av pedagog delvis samtala i skolan om normer och regler och och om varför detta behövs.
Du kan delvis samtala i skolan om normer och regler och och om varför detta behövs.
Du kan utan svårigheter samtala i skolan om normer och regler och och om varför detta behövs.
Ny aspekt
Din förmåga att enkelt beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
Du kan med stöd delvis mycket enkelt beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
Du kan delvis enkelt beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
Du kan utan svårigheter enkelt beskriva hur klassråd och elevråd genomförs.
Ny aspekt
Din förmåga att berätta enkelt om några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan med stöd av pedagog delvis berätta mycket enkelt om några olika betalningsformer och delvis mycket enkelt ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan delvis berätta enkelt om några olika betalningsformer och delvis enkelt ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan utan svårigheter berätta enkelt om några olika betalningsformer och enkelt ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Ny aspekt
Din förmåga att beskriva enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
Du kan med stöd av pedagog beskriva delvis mycket enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
Du kan beskriva delvis enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
Du kan utan svårigheter beskriva enkelt hur närområdet och hur naturen och miljön kan påverka var vi bor och arbetar.
Ny aspekt
Din förmåga att berätta om några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt närområdet.
Du kan med stöd av pedagog delvis mycket enkelt berätta om några viktiga samhällsfunktioner och delvis mycket enkelt ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt närområdet.
Du kan delvis enkelt berätta om några viktiga samhällsfunktioner och delvis enkelt ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt närområdet.
Du kan utan svårigheter enkelt berätta om några viktiga samhällsfunktioner och enkelt ge exempel på yrken och verksamheter som finns i vårt närområdet.
Ny aspekt
Din förmåga att berätta enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, vad det kan betyda för barn och familjer.
Du kan med stöd av pedagog delvis berätta mycket enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och delvis berätta mycket enkelt med stöd från pedagog om vad det kan betyda för barn och familjer.
Du kan delvis berätta enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och delvis berätta enkelt om vad det kan betyda för barn och familjer.
Du kan utan svårigheter berätta enkelt om några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och du kan utan svårigheter berätta enkelt om vad det kan betyda för barn och familjer.
Ny aspekt
Din förmåga att berätta om saker och enkla handlingar i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
Du kan med stöd av pedagog berätta mycket enkelt om saker och enkla handlingar i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
Du kan delvis berätta enkelt om saker och enkla handlingar i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
Du kan utan svårigheter berätta enkelt om saker och enkla handlingar i vardagen som gör att vi kan ta hand om vår miljö och arbeta med en hållbar utveckling.
Ny aspekt
Din förmåga att kunna förstå enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor med hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
Du kan med stöd av pedagog delvis förstå mycket enkel information i olika medier och delvis samtala mycket enkelt med stöd av pedagog om elevnära samhällsfrågor utan hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
Du kan delvis förstå enkel information i olika medier och delvis samtala enkelt om elevnära samhällsfrågor med delvis hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
Du kan utan svårigheter förstå enkel information i olika medier och samtala enkelt om elevnära samhällsfrågor med hjälp av egna åsikter och synpunkter, kommentarer och frågor.
Ny aspekt
Din förmåga att kunna få fram information om samhället och naturen med hjälp av enkla intervjuer, observationer, mätningar, och göra enkla sammanfatta det dom får fram.
Du kan med stöd av pedagog få fram mycket enkel information om samhället och naturen med stöd av pedagog vid mycket enkla intervjuer, observationer, mätningar, och du kan med stöd göra mycket enkla sammanfattningar om det du får fram.
Du kan delvis få fram enkel information om samhället och naturen vid delvis enkla intervjuer, observationer, mätningar, och du kan delvis göra enkla sammanfattningar om det du får fram.
Du kan utan svårigheter få fram enkel information om samhället och naturen vid enkla intervjuer, observationer, mätningar, och du kan göra enkla sammanfattningar om det du får fram.
Ny aspekt
Din förmåga att kunna använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan med stöd av pedagog mycket enkelt använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan delvis enkelt använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan utan svårigheter enkelt använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Ny aspekt
Din förmåga att enkelt kunna beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.
Du kan med stöd av pedagog delvis mycket enkelt beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.
Du kan delvis enkelt beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.
Du kan utan svårigheter enkelt beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: