Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik år 5A

Skapad 2018-08-26 18:30 i Långsjöskolan Norrtälje
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
Välkommen till ett nytt läsår! Vi kommer att fortsätta att arbeta med "Koll på Matematik" som du nu känner igen från förra läsåret. Under lektionerna får du en möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor. Jag hoppas kunna stödja dig i ditt lärande och att du får många tillfällen att tänka själv och resonera tillsammans med andra!

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

Mål för matematik för läsåret

 • positionssystemet för tal i decimalform.
 • att placera decimaltal på tallinjen.
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform.
 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
 • att omvandla längdenheter.
 • olika slags trianglar.
 • att beräkna triangelns area.
 • att beräkna en sammansatt figurs area.
 • symmetri.
 • tal i bråkform.
 • att räkna ut del av antal.
 • att jämföra tal i bråkform.
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform.
 • negativa tal.
 • koordinatsystem.
 • proportionella samband.
 • proportionalitet som graf.
 • huvudräkning med tal i decimalform.
 • överslagsräkning med tal i decimalform.
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
 • olika problemlösningsmetoder.
 • att formulera egna problem.

 

Veckoplanering

Veckoplanering för varje kapitel ligger som uppgifter kopplade till den här planeringen. Där kan du se vad vi ska arbeta med vecka för vecka.

Planeringen är uppdelad i Område, Förmågor och Läxa.

 

Område kommer alla att arbeta med under lektioner.

 

Förmågor är extra uppgifter för de som blir klara med områdesuppgifterna.

 

Läxa får de som inte hunnit med veckans område.

 

Uppgifter

 • Veckoplanering Kapitel 3

 • Veckoplanering Kapitel 2

 • Veckoplanering Kapitel 2

 • Veckoplanering Kapitel 2

 • Veckoplanering Kapitel 3

 • Veckoplanering Kapitel 3

 • Veckoplanering Kapitel 1

 • Genomgång decimaltal

 • Veckoplanering Kapitel 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik år 5.

Tal i decimalform

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Johan ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
positionssystemet för tal i decimalform.
Jag kan skriva och läsa tal såsom 0,7 och 4,51. Jag vet att tiondelar är större än hundradelar och tusendelar.
att placera decimaltal på tallinjen.
att jämföra och storleksordna tal i decimalform.

Längd, area och symmetri.

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Johan ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
att omvandla längdenheter.
olika slags trianglar.
att beräkna triangelns area.
att beräkna en sammansatt figurs area.
symmetri.

Tal i bråkform och decimalform.

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Johan ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Tal i bråkform.
Jag kan läsa och skriva tal i bråkform. Jag förstår att t ex tredjedelar betyder att något är uppdelat i tre lika stora delar.
Att räkna ut del av antal.
Jag kan t ex räkna ut hur stor del 1/4 av 12 är. Jag vet också hur man räknar ut 4/6 av 24.
Att jämföra tal i bråkform.
Jag kan jämföra bråk med varandra för att veta vilket av dessa som är störst. Jag kan använda metoden större eller mindre än 1/2.
Samband mellan tal i bråkform och decimalform.
Jag kan omvandla tal bråkform till tal i decimalform och tvärtom. Jag vet t ex att 1/4 = 0,25 och 3/5 = 0,6.

Koordinatsystem och proportionalitet.

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Johan ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
negativa tal.
Jag kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal. Jag vet t ex att -7 är ett större tal än -11. Jag kan placera ut dessa tal på en tallinje. Jag kan också beräkna temperaturskillnader med minusgrader.
koordinatsystem.
Jag kan rita ett koordinatsystem. Jag kan skriva koordinater och placera ut dessa i koordinatsystemet.
proportionella samband.
Jag förstår och kan använda proportionella samband, t ex om 2hg godis kostar 16kr så kostar 4hg 32kr. Jag kan avgöra om t ex vikt och pris har ett proportionellt samband.

Beräkningar decimaltal och problemlösning.

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Johan ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
huvudräkning med tal i decimalform.
Jag kan räkna lättare decimaltal med addition och subtraktion i huvudet. Jag kan räkna med både tiondelar och hundradelar. Jag räknar tal såsom 1,7+0,4 eller 0,18-0,12 med huvudräkning.
skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
Jag kan ställa upp och räkna ut tal med alla fyra räknesätt. Jag är säker på hur jag skriver uppställningarna, jag har koll på vart minnessiffrorna ska skrivas och jag vet hur jag växlar.
olika problemlösningsmetoder.
Jag kan lösa matematiska problem med hjälp av olika problemlösningsmetoder. Metoder jag använder kan vara att rita, prova mig fram, hitta mönster, räkna baklänges eller hitta talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: