Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Grovplanering, 3 år, reviderad

Skapad 2018-08-27 00:23 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Teknik, Planering, ht18- vt19, bok Teknik Direkt

 

Med hjälp av kursboken "Teknik Direkt" kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper samt utveckla sina färdigheter i följande moment:

 1. att kunna anpassa dem tekniska lösningarna som har alltid varit betydelsefulla and praktiska för människan och samhällets utveckling;

 2. att kunna förstå teknikens roll och känna igen teknikens spår i vardags-, arbetslivet, samhällsfrågor samt politiska beslut;

 3. att utveckla sitt tekniska kunnande och medvetande för att kunna ta sig an tekniska utmaningar och bidra till samhällets och ekonomins hållbar utveckling.

Genom att kursen omfattar väldigt stora område och korrelerar olika ämne kräver det mer tid och arbete än ett eller två år. Denna kurs är upplagd i tre år.

1. 2018-2019

HT18

Vi börjar ht18 med boken Teknik Direkt

Kap1, "Vi skickar meddelanden",s.3 - 23, v. 35 - 38,

OBS!

PRAO v. 43

Höstlov v.44

Kap3, "Tekniken hjälper oss att överleva", s.44 - 64, v. 46 - 50,

Jullov

 

VT19

Vårtermin 2019 jobbar vi med TEKNIK I HEMMET

Detta kapitel innehåller flera viktiga moment så att eleverna förväntas att jobba med varje del av kapitlet, särskilt sådana moment som REPARERA OCH MONTERA SJÄLV.

Varje elev kommer att ges ett uppdrag, där följande steg bör förväntas:

 1. identifiera problem/behov,

 2. utarbeta förslag till lösningar,

 3. med hjälp av utvalda verktyg genomföra planerade åtgärder,

 4. använda tekniska begrepp och uttrycksformer för att beskriva möjliga scenarion, analysera arbetsprocess flöde samt uppnådde finalresultat.

D.v.s. stort vikt kommer att läggas på tre följande moment: 1. planera, genomföra, redovisa sitt arbete. 1. 2019 – 2020

  HT 2019

  Denna termin börjar vi med bok Teknik Direkt

  kap6 – Designen gör tekniken mänsklig, s. 119 – 143, v.35-v.43

  kap7 – Transport av människor och ting, s.144 – 175, v. 45 – 51

   

  VT 2020

  Här kommer vi att ta kapitel 5 VI KONSTRUERAR OCH BYGGER och jobba praktiskt – dvs projektarbete.

 2. 2020 – 2021

  Kap2, "De enkla maskinerna", s. 24 - 43, v. 35 - 45,

          Kap8 – Det är också teknik, s. 177 – 197, v. 46 -51

 

Kursplan - Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: