Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering, Junibacken,/Bullerbyn HT-18, VT-19

Skapad 2018-08-27 10:12 i Surte förskola Ale
Förskola
Junibacken/Bullerbyn-Surte förskola 2018-2019

Innehåll

ma/Område: Normer och värden , Språk  

Gruppen består av 39 barn med ett barn som ska inskolas i november.

Det jobbar fem pedagoger, 3 förskollärare, 2 barnskötare. Tillsammans är det 5,0%

De flesta barnen har ett annat modersmål och pratar ett annat språk hemma. 

 

Vi arbetar efter ett pedagogiskt års-hjul. som är indelat i olika områden utifrån Lpfö 98, rev.16                                  

Denna termin har vi valt att fokusera på år:  

 

Augusti-oktober: Normer och värden, socialt och emotionell                                                                                     

Mål från Lpfö 98, rev. 16,

 •  Förståelse för att alla människor har lika värdeoberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Hur har vi tänkt arbeta för att nå detta mål:

Genom att:

Början på terminen ska vi fokusera på att lära känna barn och skapa tryggheten både för individen och gruppen. Vi pedagoger är bra förebilder och uppmärksammar barnens olikheter på ett positivt sätt.

Vi kommer att använda oss av fasta och regelbundna rutiner, närvarande pedagoger i leken som ställer öppna frågor och skapar möjligheten för barnen att berättar om sig själv och sina intresse.

Aktivitetstavlan/ lekgrupper (bilder med olika lekrum) vi kommer att dela gruppen i mindre grupper för att skapa möjlighet för barnen att genom lek/ aktivitet lära känna varandra och underlättar möjlighet för att utrycka sig.

Anpassade aktiviteter och indelade grupper med barn i samma ålder. Varje dag efter lunchen ska vi läsa för barnen, det kommer att variera med olika material och böcker,  3  läs-grupper.

Vi kommer att observera barnens intresse och språkutveckling. Vi kommer att se över läs-grupper och dess behov mera efter att vi har observerat alla barnens språk behov. Vi kommer att använda oss av sago-påser, flanosagor, bildböcker, Ipad, känslobilder och "Alfons vänskaps låda" som har mycket bra material att diskutera om, även Snick och Snack som handlar om relationer till varandra (att vara kompisar, inte vara kompisar, vara med och vara utanför). Vi använda boken för att starta diskussion och väcka barnens tankar.

Vi kommer att prata och sätta ord på de olika känslorna som barn har erfarenhet om och de känslor som är nya att sätta ord på. Våra egna och andras känslor, hur kan vi förstå allt detta?

I gruppen finns det många olika modersmål och barn som är båda en, två och flerspråkiga. För att stötta alla barnens språk visar vi intresse för språket genom att lära oss olika ord på de språk som finns på avdelningen. Vi kommer att lära oss att hälsa på olika språk, samlingsstund och välkomstsången är en bra tillfälle att börja med, vi hälsa först på vårt gemensam språk (svenska) och sedan på de andra språk. Barnen kan själv bestämma om de vill hälsa på sitt modersmål.

I samarbete med föräldrar lära oss att säga de olika känslor på de olika modersmål.

   

November-December: Språk 

Mål från Lpfö 98, rev.16, Vi strävar efter att varje barn får möjlighet att:

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Har ett annat modersmål än svenska och utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Hur har vi tänkt arbeta för att nå detta mål

Genom att:.

För att barnen ska få möjlighet till att få ett rikt ordförråd och begrepp kommer vi att anpassa miljö och material så att barnen kan bli inspirerade till att veta mer och utvecklas när det gäller alfabetet, skrift och talspråk.  

Vid alla vardagens händelser pratar vi och sätter ord på det vi och barnen gör t.ex i  leken, tamburen, aktiviteter och vid måltider.
Vi använder oss av sagopåsar, bokläsning, konkreta material. Boksamtal där vi ställer öppna frågor och bjuder in barnen till diskussion, Barnen lär sig av och med varandra.

Musik, sång, rim och ramsor används dagligen.

IKT, iPad och dator, tillgängligt och anpassat till barnens intressen.

TAKK (tecken) och bildstöld, användas när det gäller sånger och ramsor, som stöd till språket och som stöd för kommunikation och samspel under vardagen.

Flerspråkighet, benämna olika begrepp och objekt som barnen är intresserade av, t.ex. maträtter, kroppsdelar och kläder.

 

Matematik. januari, februari, mars.

Mål från Lpfö 98, rev.16, Vi strävar efter att varje barn får möjlighet att:

-Förskolan ska sträva efter att varje utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 • -Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • -Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • -Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

Hur har vi tänkt arbeta för att nå detta mål

Genom att:

Antal- Vi räknar vid samling, i skogen, ramsor och sånger, almanackan, i leksituationer och mycket mer

Tid- Almanackan, då vi pratar om år, årstid, månad och dag. I våra dagsrutiner benämner vi tid t.ex timer, timglas och klocka

Ordning- Turtagning, spelar spel och lekar.

Lägesord- påklädning, samling, hinderbana, uppdragskort och i leken.

Mängd- Väder, matsituationer, volym, samlingar och leken.

Mätning- Olika sätt att mäta och uppdragskort.

Rumsuppfattning- Samling, pussel, hinderbana, lekhall, uppmaningar att ta sig till angiven plats och Bee-bots

Färg- Spel, pussel, plusplus, skapande måla, vantar para ihop. Benämna färger

FormFormjakt, sätta ord och begrepp på olika former, spel och pussel, lekhall kuddar.

Sortering- Spel, sortering nallar och färdmedel, vantar para ihop, uppdragskort. Vardagliga aktiviteter och skräpplockarveckan.

Mönster- Pärla, olika mönster randig rutig var annan m.m., bygg, lego. Benämna mönster i vardagliga situationer

Programmering- Ipad, Bee-bot.

Matematiska begrepp, Tid, form, mängd, antal, storlek, tyngd och mönster.

Problemlösning - Vardaglösningar hur jag t.ex ska nå en sak eller hur ska jag lyckas bygga med dessa klossar

IKT, iPad och programmering finns i matematiken skapar möjlighet till matematiskt tänkande

Flerspråkighet, olika begrepp, färger och former. Räkna på de olika språk som finns.

 

Miljö, naturvetenskap och teknik. april, maj.

Mål från Lpfö 98, rev.16, Vi strävar efter att varje barn får möjlighet att:

 • - Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • - Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • - Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • - Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • - Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och upptäcka och undersöka i vardagen, se samband mellan olika ting.

Återvinning, skräpplockardag.

Teknik i vardagen- Ipad, cykel, bygg och konstruktion, bee-bots,

Natur, växter och djur- Skogsaktiviteter och utforskande av natur. Tillgång barnlitteratur och faktaböcker

Årstiderna, se övergångarna mellan årstiderna - Förändring av miljön, prata om årstiderna med barnen t.ex vilken årstid barnen fyller år och när högtider är.

Kretslopp - Vatten, skogen, årstider, mat

Experiment - Ljud, övningar med kroppen, tyngd, skapande och mycket mer i leken

Programmering - Bee-botsrobotar och på ipad, aktiviteter där vi använder kroppen för programmering.

Begrepp om naturkunskap, teknik och miljö- För att uppnå detta kommer vi, pedagoger att vara närvarande och uppmärksamma barnen på bl.a. de matematiska och naturvetenskapliga begrepp. Hjälpa dem att bygga upp deras ordförråd genom att sätta ord på olika begrepp och objekt samt samtala med, uppmuntra och ge barnen tid att berätta själva.

Flerspråklighet- djur på olika språk och sådant barnen är intresserade av.

IKT, Ipad - Sökande om fakta till exempel djur eller andra naturliga fenomen

 

 

              

 

 

 

 

Fortsättningen?:

Uppgifter

 • Var är vi?

 • Vart ska vi?

 • Hur gör vi?

 • Hur blev det?

 • Fortsättningen

Matriser

Ale Lotusdiagram

Lotusdiagram

**NORMER OCH VÄRDEN** Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Har ett annat modersmål än svenska och utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
**UTVECKLING OCH LÄRANDE** Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
**BARNS INFLYTANDE** Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grund-läggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: