👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonet avd. Tuvan Utveckling och lärande Läsåret 18/19

Skapad 2018-08-27 13:15 i Plommonets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

 

1.Tuvans mål:

"Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"

 

2. Planerade insatser 

 • Arbeta med sagor i bland annat sagosamlingar 1 gång i veckan.
 • Arbeta med kroppen i bland annat temagrupper samt olika kroppsdelssånger.
 • Skapa med olika material.

 

3. Förväntade effekter

 • Målet vi strävar mot är att alla barn på något sätt kan återge en saga
 • Målet vi strävar mot är att barnen utvecklat sin kroppsuppfattning t.ex. genom att peka ut sina kroppsdelar ("se sången "Huvud, axlar, händer") 
 • Målet vi strävar mot är att alla barnen visar en nyfikenhet för att skapa med olika material.

 

4. Metodval

 • Tankekartor
 • Dokumentationer
 • Observationer
 • Närvarande pedagoger
 • Samtalande pedagoger

 

 5. Vårt arbete kring flerspråkighet kopplat till vårt mål

 • Benämna saker på både modersmålet samt på svenska
 • Använda oss av konkreta saker vid vår samtal tex i form av bilder.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016