Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerbo Fasta- Grovplanering

Skapad 2018-08-27 18:45 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Västerbo Fasta avdelning består till höstterminen av 15 stycken barn i ålder 1-3 år och 3 pedagoger, en förskollärare samt två barnskötare därav en av barnskötarna även är ansvarig för kök- och städ. Förskolan ligger i Nyköpings kärna, mitt i centrum med närhet till stadens alla lekparker, biblioteket och naturområden en bit utanför innerstaden. Västerbo Fasta arbetar utifrån Helianthus egen framtagna filosofi "Ut- och Njut" som bygger på ett upplevelsebaserat lärande där barnen lär sig genom att regelbundet besöka och uppleva spännande platser utanför förskolan. Pedagogerna ser till att anpassa lärandet efter situationen samt att det följer läroplanen och att barnen upplever det lustfyllt samtidigt som de utvecklas.

Innehåll

Grundverksamhet 

På Västerbo Fasta strävar vi pedagoger efter att ett barnperspektiv alltid ska råda, barnets utveckling och lärande är i centrum och en positiv barnsyn och vårt förhållningssätt som pedagoger är i fokus. Varje barn ska känna sig trygg i att komma och vara i förskolan, och varje barn ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet och sitt ansvarstagande. Vi pedagoger ska i vårt förhållningssätt inta barnets perspektiv. Genom att:

 

  • Vi är lyhörda och öppna till barnens tankar, uttryck och idéer
  • Vi använder oss av TAKK (teckenkommunikation)
  • Vi strävar efter att ge varje barn utveckling och nya utmaningar
  • Vi anpassar miljön efter barnets behov och intresse
  • Vi betraktar barnet som jämlik- men inte likadan
  • Vi strävar efter att varje barn ska kunna, vilja och våga

 

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”

(Helianthus Affärsplan 2016/2017 s.2)

 

Dagsrutiner

06.45 Öppnar förskolan

07.30 Frukost serveras

08:45 Vi börjar klä oss för att gå ut på gården

9:00 Verksamhetstid enligt veckans planering ute/inne, i mindre grupper eller tillsammans

10:45 Lunch serveras

11.30 Sovvila/Uppevila

12.30 Fria aktiviteter, barnen väljer aktivitet som fortsätter fram till mellanmål

14.00 Mellanmål

14.30 Fria/ planerade aktiviteter inne/ute

15.00 Mobila avdelningen kommer tillbaka

15:00 Sammanslagning med mobila

17.15 Förskolan stänger

 

Vila/Raster

Två pedagoger ansvarar för sovvilan, En pedagog ansvarar för uppevilan.  Raster ska ha utförts innan 13:00

 Normer och värden                

Framgångsfaktorer vi arbetar mot:

”Det finns en gemensam syn på förskolans värdegrund bland personalen och som följs av medarbetarna”

”Det finns ett respektfullt förhållningssätt mellan personal/personal, personal/barn och barn/barn”

(Helianthus Affärsplan 16/17 s.5)

Vi på Västerbo fasta strävar efter att varje barn ska känna sig trygg till att vistas i förskolan, därför samtalar vi i trevlig ton till varandra och är snälla mot varandra både barn och pedagoger. Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter genom att prata med varandra med stöd av vuxen. Pedagogerna ska finnas till hands för barnen och där barnen är. Vi arbetar med "STOPP-handen" mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen. STOPP-handen kan innebära: STOPP, tänk efter, är det du gör det rätta. STOPP, jag vill inte mer. STOPP du avbryter mig, du får vänta tills jag är klar, då kommer jag tillbaka till dig. Vi visar barnen respekt vid toalettbesök och blöjbyte. Det viktigaste är inte vem som enligt schemat ska byta blöjor eller hjälpa till vid toalettbesök, det viktigaste är att respektera om barnet vill ha hjälp av någon speciell pedagog. Västerbo förskola har skrivit under Förskolebrevet. Vi arbetar aktivt med barns integritet och alla pedagoger, både på Västerbo fasta och mobila har skrivit under en integritetspolicy. Tillfälliga vikarier byter inte blöjor eller hjälper till vid toalettbesök, vikarien lämnas inte ensam med barngruppen under längre stunder varken inomhus- eller utomhus

Vi städar tillsammans efter lek och iordningställer efter verksamhet. Var sak på sin plats, ordning och reda leder till mer tid för lek och aktivitet då mindre tid går åt att springa runt och leta efter saker. Alla kan göra någonting men ingen vill göra allt själv. Vi flyttar ner material i barnens nivå för att de ska ha möjlighet till att själva välja vad de vill aktivera sig med.

Vid matbordet sitter vi ordentligt på stolen. Barnen får möjlighet till att själva lägga upp mat, hälla sin dryck och vi stöttar i att barnet själv ska dela sin mat på tallriken. Pedagogerna är goda förebilder och lockar barnen att smaka på maten och att äta grönsaker. Inget tvång i matsituationen. Vi samtalar trevligt med varandra vid matbordet och tänker på vår ljudnivå så att det blir en trevlig matupplevelse

Vid in/utgång tänker vi på hur många som vistas i hallen, behövs det så delar vi barnen så att några i taget börjar att klä på/av sig. Barnen uppmuntras att klä sig själva efter förmåga. När de är klara väntar de vid sina hyllor tills personal finns färdigklädd för utgång. Barnen uppmuntras att klä av sig själva och efter förmåga hänga upp sina kläder. Vi stöttar barnen i att använda stövelknekten samt ta hjälp av vår bänk som finns i hallen

Pedagogerna observerar var i sin utveckling barnen befinner sig för att kunna utmana dem på olika plan, språkligt, motoriskt, socialt och kognitivt. Utifrån dessa observationer kan pedagogerna planera verksamheten inne på förskolan eller ute i närmiljön. Vi lyssnar in barnen och barngruppen för att fånga deras intressen och följa upp i aktiviteter. Vi finns nära barnen i aktiviteter för att stötta och peppa med positiv förstärkning och bekräftelse

 

 

Utveckling och lärande

Framgångsfaktorer vi arbetar mot:

”Verksamheten möjliggör att barnen utvecklar sin lust och förmåga att lära genom leken”

”Miljön är öppen, innehållsrik och inbjudande”

(Helianthus Affärsplan 16/17 s.5)

Vi strävar efter att lärandet ska ske på ett lustfyllt vis för barnen, genom leken bygger barnen upp förmågan att lära och skapa mening både enskilt och i grupp. Vi pedagoger ser betydelsen i den fria leken som är en viktig del i barns utveckling och lärande. I leken främjas fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till att samarbeta samt lösa problem

Fysisk miljö inomhus- och utomhus

Förskolans pedagogiska miljö ska inspirera barnen till att utforska, upptäcka men också inspirera till olika slag av verksamhet och handlingar. Exempel på verksamhet och handlingar kan bland annat vara barnens konstruktionslek, bygglek, skapande, dans, och rörelselek. Den pedagogiska miljön måste möjliggöra barnens aktivitet vilket innebär att utformningen av miljön i förskolan bör innehålla ett material som är lämpligt och varierat. Ett varierat material är något som kan användas av flera barn tillsammans eller av bara ett barn men materialet bör ha olika svårighetsgrader- utgå efter barnens nivå. Materialet ska även inbjuda barnen till att undersöka, dra slutsatser och jämföra bland annat. Utrymme för barnens lek och skapande är något vi pedagoger arbetar mycket med exempelvis vid lek med byggmaterial då flera barn kan bygga tillsammans och uppleva en gemenskap

Pedagogerna observerar var, hur och vad barnen leker i de olika rummen i den inre miljön. Utifrån dessa observationer kan vi tillsammans med barnen resonera kring hur miljön kan iordningställas. Pedagogerna ska vara öppna för förändringar som gynnar barnens lek, utveckling och lärande. Pedagogerna ansvarar för att säkerheten går i första hand när vi möblerar rummen. Vi ser inte miljön som statisk utan föränderlig

Den yttre miljön på Västerbo förskola består av en mindre gård. På det begränsade utrymmet kan ett mindre antal barn leka tillsammans på ett bra vis. Både vår innergård och utegård kommer att iordningställas, få nytt material och nya spännande utformningar- allt för barnens bästa

Utöver de gårdar som hör till Västerbo Fasta avdelning ser vi hela staden och närmiljön som förskolans utemiljö och där är möjligheterna obegränsade och bara pedagogernas fantasi och vilja kan begränsa att barnen får tillgång till stimulerande, utforskande och utmanande miljöer.

Vi arbetar efter Helianthus filosofi Ut- och njut som innebär att barnen lär genom upplevelsebaserade möten och vårt mål är att gå ut minst en gång per dag. I parkerna vi besöker får barnen leka mycket fritt och använda stor inlevelse, vi pedagoger planerar även för aktiviteter som utförs i parken. Till Västerbo förskola hör också två lådcyklar som tillsammans kan ta tio barn och två pedagoger till utmanande miljöer längre bort eller lite snabbare för att ge mer tid till aktivitet på plats. I enskilda samtal med barnen och i samtal i gruppen vid samlingar, aktiviteter och måltid ska pedagogerna ta tillvara barnens intressen och lyfta dem i diskussioner om vad som ska ingå i verksamheten.

Många gånger styrs verksamheten i förskolan av tid och resurser, det är därför viktigt att vi tar alla tillfällen i akt till att låta barnen vara med och bestämma över sin dag. På Västerbo Fasta avdelning finns de yngsta barnen som kanske inte har kommit så långt i sin språkutveckling eller förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter därför kan vi behöva hjälpa barnen genom att erbjuda olika val att ta ställning till genom att visa bilder och använda TAKK

”Förskolan är en plats där barnen får möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar, åsikter och har ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och material”

(Helianthus Affärsplan 16/17 s.2)

 Föräldrasamverkan

”Det råder en tillitsfull relation mellan förskolans personal och föräldrarna”

(Helianthus affärsplan 16/17 s.5)

På Västerbo förskola tillämpas flexibel inskolning- föräldrarna är delaktiga och aktiva i verksamheten under inskolningsperioden. Det ger föräldrarna god möjlighet att känna delaktighet i både inskolningen och den framtida verksamheten. De prioriterade målen som enheten arbetar för finns synliga i förskolan och i grovplaneringen. Föräldrarna informeras på föräldramöten eller vid utvecklingssamtal om de målområden som är aktuella

På Västerbo förskola bjuds föräldrar in till föräldramöte, föräldraråd, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, luciafirande, och andra samdagar- föräldrar är alltid välkomna att delta i verksamheten. Den dagliga kontakten när föräldrar lämnar och hämtar sina barn ser vi som viktig då föräldrar kan ge sina synpunkter på verksamheten i förhållande till det egna barnet. Vi försöker att alltid ha något positivt om barnets dag att berätta för föräldrarna. De äldre barnen uppmuntras att själva berätta något för föräldern

Två typer av föräldrasamtal erbjuds föräldrarna under läsåret där det ena är ett utvecklingssamtal och det andra ett uppföljningssamtal- givetvis får förälder alltid kontakta oss om de är i behov av fler samtal. Vi ser att en öppen dialog sker mellan hem- och förskola, samverkan är för oss mycket viktig och en stor del av vår verksamhet

Kvalitet och utveckling

¨Varje barns utveckling och lärande ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp och analyseras”

(Helianthus affärsplan 16/17 s.5)

Verksamheten utvärderas kontinuerligt vid pedagogernas planeringstid, APK och teammöten i förhållande till de uppställda målen och barnen i gruppen. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra diskuteras. Vilka behov ser vi för barngruppen och de enskilda barnen. Hur behöver verksamheten planeras utifrån de prioriterade läroplansmålen. Dokumentation via Unikum som är vårt webbverktyg för lärande sker både på bloggen och barnets lärlogg. Vägg- och golvdokumentation som synliggör för förälder, barn och pedagoger- öppnar till reflektion och diskussion. Anteckningar som tydliggör barnens tankar, idéer och uttryck skrivs även av oss pedagoger som vi kan använda oss av när vi ska utvärdera och diskutera kring hur verksamheten ska utvecklas vidare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: